Požiadavky na prijímacie skúšky do 1.ročníka štvorročného gymnázia na šk.r. 2022/2023

image_pdfimage_print

KRITÉRIA PRE PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO  ŠTÚDIA  V ŠK.R. 2022/2023

 Slovenský jazyk

Priama reč

Vybrané slová

Jednovýznamové a viacvýznamové slová, synonymá, antonymá, frazeologizmy, odborné slová, metafora, metonymia, personifikácia

Slovné druhy 

Podstatné mená – všeobecné a vlastné, gramatické kategórie, vzory

Prídavné mená – delenie, gramatické kategórie, stupňovanie, vzory

Zámená – delenie, gramatické kategórie, vzory

Číslovky – delenie, gramatické kategórie, vzory

Slovesá – plnovýznamové a neplnovýznamové, gramatické kategórie, neurčité slovesné  

     tvary

príslovky, predložky, spojky (písanie čiarky v jednoduchej vete a súvetí), častice, citoslovcia

Syntax

Delenie viet podľa obsahu, členitosti a zloženia

Vetné členy

Priraďovacie a podraďovacie súvetia

Jazykové štýly, slohové postupy a útvary

 

 

Literatúra

poézia, próza, dráma

lyrika, epika

metafora, personifikácia, epiteton, rečnícka otázka, prirovnanie

verš, strofa, rým, dialóg, monológ, replika

román, novela, poviedka, sonet, balada, krátke útvary ľudovej slovesnosti

 MATEMATIKA

  1. Číselné výrazy (operácie s desatinnými číslami, zlomkami, mocninami, zaokrúhľovanie výsledku)
  2. Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc
  3. Kruh, kružnica, trojuholník, štvorec, obdĺžnik (obvod, obsah)
  4. Pytagorova veta
  5. Grafy, diagramy (čítanie, interpretácia)
  6. Objemy a povrchy telies (hranol, valec)
  7. Kombinatorika (riešenie jednoduchých kombinatorických úloh)
  8. Percentá
  9. Pomer, úmera
  10. Uhly (výpočet súčtu a rozdielu uhlov, dvojice uhlov – vrcholové, susedné)