Školská samospráva

Rada školy


Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, z pohľadu školskej problematiky.


Členovia rady


Volení členovia za

pedagogických zamestnancov:

Mgr. Anna Hricovínyová – predseda Rady školy
RNDr. Tatiana Pavlíková

ostatných zamestnancov:

Gabriela Hrivnáková

žiakov:

Ján Liam Bendo

rodičov:

Mgr. Andrea Repáková
Mgr. Zuzana Labošová
Ján Danko

Delegovaní členovia za BBSK:

Ing. Július Buchta
Bc. Miroslava Cviková
MVDr. Milan Kolesár
Mgr. Imrich Kováč