Prijímacie pohovory

image_pdfimage_print

Oznam o prijímaní študentov na štúdium v Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej

O Z N A M

o 2. kole prijímacích skúšok do  prvého ročníka

            V zmysle ustanovenia § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní  v pedagogickej rade riaditeľ Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

            Prihlášky na štúdium na strednej škole do 2. kola prijímacích skúšok je potrebné doručiť na Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej do 14. júna 2022.

Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 21.6.2022 o 8,00 hod. v Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej.

V Revúcej dňa 27. mája 2022                                       

                                                                                               Mgr. Rasťo Chalupka

                                                                                                      riaditeľ školy

****************************************************************************************

Kritériá pre prijímacie konanie do l. ročníka štvorročného štúdia

v školskom roku 2022/2023

Študijný odbor: 7902 J gymnázium

Prijímacie konanie sa koná v zmysle  zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plánovaný počet na prijatie do 1. ročníka je 22 žiakov.

Riaditeľstvo školy oznamuje uchádzačom o štúdium, že písomné skúšky z MAT SJL sa uskutočnia 2. a 9. mája 2022.

Kritéria schválené pedagogickou radou berú do úvahy prospech žiaka na základnej škole, výsledky celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ a výsledky prijímacej skúšky. Žiak môže navyše získať bodové hodnotenie za umiestnenie a úspešnosť v rôznych predmetových olympiádach.

  1. Bez prijímacích skúšok a bez ohľadu na poradie budú prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
  2. Na základe získaných bodov sa urobí poradie a tí, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky a umiestnia sa celkovo s tými, ktorí boli prijatí bez prijímacej skúšky do 22.  miesta, budú prijatí.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 23. mája 2022 doručí na školu potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2. Ak potvrdenie nebude doručené na školu do 23. mája 2022, rozhodnutie o prijatí stráca platnosť.

Bodové hodnotenie:

a) Za prospech a správanie v ZŠ. Do úvahy sa berie priemer známok z koncoročného vysvedčenia zo 8. ročníka a polročného vysvedčenia z 9. ročníka ZŠ. Započítavajú sa predmety: slovenský jazyk a literatúra, prvý cudzí jazyk, dejepis, geografia, matematika, fyzika, chémia, biológia, informatika.

Žiak získava bodové ohodnotenie takto:

Priemer známok 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55
Počet bodov 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58
Priemer známok 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,50
Počet bodov 56 54 52 50 48 46 44 42 40 20

Z bodového hodnotenia sa odpočíta:
–  5 bodov za zníženú známku zo správania na stupeň 2,
– 10 bodov za zníženú známku zo správania na stupeň 3.

b) Za výsledky v celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ v roku 2022 alebo jeho náhrady:
Žiak získava bodové ohodnotenie podľa výsledku v testovaní:
– za slovenský jazyk a literatúru max. 30 bodov,
– za matematiku max. 30 bodov.
Spolu max. 60 bodov.

  c) Za prijímacie skúšky:
– za slovenský jazyk a literatúru max. 30 bodov,
– za matematiku max. 30 bodov.
Spolu max. 60 bodov.
Za úspešne vykonanú skúšku sa bude považovať získanie minimálne 10 bodov z celkového počtu bodov za každý predmet.

Obsah a rozsah prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky je určený vzdelávacími štandardami štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole.

    d)  Za výsledky v predmetových olympiádach zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde:
v okresných kolách :                 za 1. miesto 10 bodov, za 2. miesto 8 body, za 3. miesto 6 body,
v krajských a vyšších kolách:     za 1. miesto 20 bodov, za 2. miesto 16 bodov, za 3. miesto 12 bodov.

V prípade viacerých úspechov v olympiádach  a súťažiach sa do bodového ohodnotenia započítava najlepší (jeden) výsledok.

Maximálny počet získaných bodov je:  80 + 60 + 60 + 20 = 220

Zo všetkých žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky, riaditeľstvo školy vyhotoví poradie podľa týchto kritérií.
Na základe poradia budú prijatí všetci žiaci, ktorí boli prijatí bez prijímacej skúšky podľa odstavca 1 a ďalší podľa poradia do celkového počtu 22 žiakov.
Pri rovnosti počtu bodov na 22. mieste sa na lepšom poradí umiestni žiak podľa nasledujúcich kritérií v uvedenom poradí:
a) žiak so ZPS,
b) žiak s lepším výsledkom v celoplošnom testovaní (SJL + MAT),
c) žiak s lepším výsledkom v celoplošnom testovaní z matematiky,
d) žiak s lepším prospechom (súčet bodov),
e) žiak s lepším prospechom v profilových predmetoch (SJL, MAT),
f) žiak s lepším prospechom z matematiky
g) žiaka určí los

K prihláške je nutné priložiť:

  • kópie diplomov z predmetových olympiád potvrdené školou.

Na kópii  diplomu musia byť uvedené presné údaje:  meno a priezvisko  žiaka, pomenovanie olympiády, umiestnenie, školský rok, v ktorom sa konala, dátum, právoplatný podpis a pečiatka.

Výsledky prijatia bez prijímacích skúšok na základe požiadaviek budú zverejnené dňa 18. mája 2022.

Rozhodnutie o tom, či sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok, bude zverejnené najneskôr 6. júna 2022.

 

V Revúcej 25. januára 2022

                                                                                  Mgr. Igor Baran
riaditeľ školy