Prijímacie pohovory

Oznam o prijímaní študentov na štúdium v Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej

Kritériá pre prijímacie konanie do l. ročníka štvorročného štúdia

v školskom roku 2021/2022

Študijný odbor: 7902 J gymnázium

Plánovaný počet na prijatie do 1. ročníka je 24 žiakov.

Kritériá schválené pedagogickou radou berú do úvahy prospech žiaka na základnej škole a výsledky prijímacej skúšky. Žiak môže navyše získať bodové hodnotenie za umiestnenie a úspešnosť v rôznych predmetových olympiádach. Na základe získaných bodov sa urobí poradie a tí, ktorí sa umiestnili do 24. miesta, budú prijatí.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 25. mája 2021 doručí na školu potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

Škola pri prijímaní na štúdium postupuje podľa rozhodnutia ministra školstva vedy výskumu a športu SR. Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021.Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.:

 1. Študijné výsledky

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 6. a 7. ročník a polročnej klasifikácie za 8. a 9. ročník základnej školy nasledovne:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov=(4-x) kde x je známka

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Matematika
 • Prvý cudzí jazyk
 • Chémia
 • Biológia
 • Dejepis

Maximálne 72 bodov.

V prípade, že je žiak hodnotený slovne, započíta sa mu známka z predchádzajúceho šk. roku.

 1. Výsledky prijímacej skúšky
 • za slovenský jazyk a literatúru max. 30 bodov,
 • za matematiku max. 30 bodov.

Spolu max. 60 bodov.
Za úspešne vykonanú skúšku sa bude považovať získanie minimálne 10 bodov z celkového počtu bodov za každý predmet.

 1. Predmetové olympiády

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.  až 3. mieste v okresnom kole alebo na 1. až 5. mieste v krajskom kole v 7. až 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

Započítavajú sa maximálne jedna olympiáda s najväčším počtom bodov:

V krajskom kole: 20 bodov za 1. miesto, 18 bodov za 2. miesto, 16 bodov za 3. miesto, 14 bodov za 4. miesto a 12 bodov za 5. miesto.

V okresnom kole: 10 bodov za 1. miesto, 8 bodov za 2. miesto, 6 bodov za 3. miesto .

Maximálne 20 bodov.

 1. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
  • Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

potom budú postupne uplatňované kritériá:

 • získal väčší počet bodov za bod č. 3 „Predmetové olympiády“
 • dosiahol väčší počet bodov:
 • za prospech z matematiky,
 • za prospech zo slovenského jazyka a literatúry,
 • za prospech z prvého cudzieho jazyka,
 • za PS z matematiky,
 • za PS zo slovenského jazyka a literatúry,
 • rozhodne los za účasti prijímacej komisie.

Vstupné údaje nutné k prideleniu bodov:

vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

Na základe rozhodnutia ministra číslo: 2021/10124:1 – A1810, bod 5.: ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

Kritéria boli prerokované v pedagogickej rade dňa 23.2.2021

V Revúcej 26. februára 2021

Mgr. Igor Baran

riaditeľ školy

V prípade otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle  0911 161 131

Oznam pre uchádzačov o štúdium  na osemročnom gymnáziu je v procese schvaľovania.