Záverečné valné zhromaždenie študentskej firmy K.M.G.

admin Akcie školy, K.M.G., Novinky

Po celoročnej práci  študentskej firmy K.M.G.( Kukučínoví Mladí Gymnazisti ) sa 9. mája 2023 o 14,00 hod uskutočnilo záverečné valné zhromaždenie akcionárov firmy v priestoroch spoločenskej sály GMK Revúca.

Na úvod Ing.L.Čajko, učiteľ Aplikovanej ekonómie v GMK Revúca privítal všetkých zúčastnených akcionárov a oznámil, že prítomných vlastníkov akcií je viac ako polovica ( 52% ), čo znamenalo, že záverečné valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.

Účastníci boli oboznámení s programom zhromaždenia a voľbou orgánov valného zhromaždenia (skrutátorov, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, predsedu valného zhromaždenia). Predložený návrh bol jednohlasne schválený.

Zastupujúci prezident študentskej firmy Ján Liam Bendo  spolu s Ivanom Segeďom a Matúšom Poprockým  predstavili zúčastneným výročnú správu š.f. K.M.G. a návrh na rozdelenie aktív.
Predseda dozornej rady Patrik Lakatoš  predniesol správu dozornej rady o jej činnosti.

Návrh na rozdelenie aktív a výročná správa  bola jednohlasne schválená všetkými zúčastnenými,  Akcionárom bude vyplatená dividenda vo výške 30% na upísanú akciu a tiež mzdy zamestnancom študentskej firmy v celkovej výške 310€. Podľa stanov JA Slovensko n.o. môže študentská firma upísať max. 100 kusov akcií v nominálnej hodnote  max. 5€.  K.M.G., š.f. má upísané akcie v celkovej hodnote 500€.

Do diskusie , v ktorej mali akcionári možnosť klásť otázky k prejednávaným materiálom a k zhodnoteniu činnosti firmy počas prvého roka pôsobenia v GMK Revúca sa zapojil p. riaditeľ R. Chalupka a tiež pani Ing. Ľuba Benešová, poslankyňa MZ v Revúcej,  ktorá bola aj čestným hosťom valného zhormaždenia.

V tejto časti Ing. L. Čajko,  opísal celoročnú prácu vo firme K.M.G., ktorá nebola vždy jednoduchá, ale určite jedinečná a nezabudnuteľná. V krátkom videu, ktoré prikladáme k tomuto článku  zhrnul celý priebeh činnosti, od konkurzov na jednotlivé pozície vo firme až po záverečný šachový turnaj.

Na záver Ján Liam Bendo poďakoval prítomným za účasť a valné zhromaždenie ukončil.

L.Č.