GMK v elitnej skupine

Vedenie školyK.M.G., Novinky

JA Slovensko n.o. ( Junior Achievement)  pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných, stredných a vysokých škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu.

Spolupráca našej školy s JA Slovensko n.o. začala tento školský rok vyučovaním predmetu Aplikovaná ekonómia.

Aplikovaná ekonómia ponúka praktické ekonomické, finančné a podnikateľské vzdelávanie, postavené na metóde „learning by doing“, založené hlavne na získavaní praktických skúseností a zručností.

Žiaci si založia vlastnú firmu na obdobie školského roka, ktorá pod vedením učiteľa  funguje ako ktorákoľvek iná spoločnosť na trhu. V priebehu práce sa zoznámia s praktickou stránkou podnikania a riadenia firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Po založení spoločnosti si študenti volia manažment, emisiou akcií získajú základné imanie. Na základe marketingového prieskumu následne pripravujú podnikateľský plán a realizujú výrobu a predaj produktov podporovaný marketingovými aktivitami a vedením účtovnej agendy.

Na záver roka činnosť ukončia uzávierkou účtovných kníh, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy svojim akcionárom a spoločnosť zlikvidujú podľa platných predpisov.

Program neprebieha len na fiktívnej báze, ale študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby. Činnosť študentskej spoločnosti a rozvoj študentov je podporený rôznymi podporený  a súťažami.

Študentská firma K.M.G. ( kukučínoví mladí gymnazisti), ktorá bola založená v GMK Revúca okrem výroby a predaja vlastných výrobkov ( sú v štádiu výroby prototypov) ponúka žiakom školy aj rôzne služby.

V decembri plánujú zájazd na vianočné trhy do Budapešti, chcú obnoviť tradíciu školských plesov a tiež sa kvalitne pripraviť na veľtrh študentských firiem, ktorý bude v marci v Bratislave za účasti cca 60 študentských firiem. zo Slovenska.

Okrem prác v študentskej firme prebieha aj učenie základov ekonómie  prostredníctvom online učebnice ekonómi a podnikania. Tá má spracovaných 15 kapitol. (Čo je ekonómia, Systém slobodného podnikaniaDopyt, Ponuka,Trhová rovnováha, Podnikanie v trhovej ekonomike, Stratégia a plánovanie, Výroba a produktivitaPracovná silaMarketingFinancovanie podniku, Peniaze a finančné inštitúcie, Úloha vlády Ekonomická stabilita, Medzinárodné ekonomické vzťahy.)

Každá kapitola má spracované testovanie úspešnosti. Po zvládnutí všetkých kapitol a výstupného testu žiaci získajú Certifikát, ktorý je akceptovaný všetkými vysokými školami, kde sa študuje ekonómia.

V školskom roku 2021/2022 malo skúsenosť s programom, ktorý poskytuje JA Slovensko n.o.  27 827 žiakov, 1 085 učiteľov a 752 škôl.

Programy absolvovalo viac ako 430 000 absolventov v ZŠ, SŠ a VŠ za 30 rokov jej činnosti na Slovensku.

Do zážitkového vzdelávania je zapojených ročne aj viac ako 400 odborníkov z praxe.

JA Slovensko n.o. je súčasťou celosvetovej siete 115 krajín JA Worldwide a súčasťou siete 41 európskych krajín JA Europe.

Už 100 rokov po celom svete JA prináša skúsenosti v oblasti pracovnej pripravenosti, finančnej gramotnosti a podnikania.

Do programov JA sa každoročne zapája viac ako 450 000 dobrovoľníkov a 10 miliónov študentov vo viac ako 100 krajinách.

V roku 1992 inicioval Tomáš Baťa príchod tohto moderného spôsobu ekonomického vzdelávania mladých ľudí do Českej a Slovenskej republiky.

 

Ing. Ladislav Čajko

Učiteľ Aplikovanej ekonómie