Kontakty na zamestnancov


Pedagogický zbor

Meno a priezvisko
Aprobácia
Skratka
Pozícia
E-mail
Mgr. Rasťo Chalupka
Tv-Inf
Cha
riaditeľ školy
chalupkar@gmk-ra.sk
Mgr. Ivana Ďurďáková
Nj
Du
zástupkyňa riaditeľa školy
durdakovai@gmk-ra.sk
Mgr. Milada Rusnáková
Tv-On-Etv
Ru
učiteľka, výchovná poradkyňa
rusnakovam@gmk-ra.sk
Mgr. Zuzana Baranová
M-Ch
Ba
vedúca predmetovej komisie PVP,
triedna učiteľka: septima
baranovaz@gmk-ra.sk
Mgr. Igor Baran
M-F-Inf
Br
učiteľ
barani@gmk-ra.sk
Mgr. Ján Fatľa
Tv
Fa
učiteľ, vedúci predmetovej komisie TSV, triedny učiteľ: kvarta
fatlaj@gmk-ra.sk
Mgr. Eva Gálová
Sj-Nj
učiteľka, triedna učiteľka: oktáva
galovae@gmk-ra.sk
Mgr. Anna Hricovínyová
Sj-Hv-Nj
Hr
učiteľka, vedúca predmetovej komisie: SVP, triedna učiteľka: II.A
hricovinyovaa@gmk-ra.sk
Mgr. Katarína Hviščová
D-Rj-Aj
učiteľka, triedna učiteľka: kvinta
hviscovak@gmk-ra.sk
Mgr. Janka Kvetková
M-G
Kj
učiteľka
kvetkovaj@gmk-ra.sk
RNDr. Tatiana Pavlíková
Bi-Ch
Pl
učiteľka, triedna učiteľka: II.A
pavlikovat@gmk-ra.sk
Mgr. Rút Pelikánová
Sj-Nj-Aj
učiteľka, triedna učiteľka: IV.A
pelikanovar@gmk-ra.sk
Mgr. Dávid Daubner
D-Fil
Da
učiteľ, triedny učiteľ: 1.A
daubnerd@gmk-ra.sk
Bc. Miroslava Masárová
Aj-Sj
Ms
učiteľka
masarovam@gmk-ra.sk

Externí pracovníci

Meno a priezvisko
Pozícia
Ing. Ladislav Čajko
Študentská firma
Ing. Magdaléna Martinková
NAV
Mgr. Viktor Miroslav Valentini
Konverzácia z ANJ
Ing. Ľubomíra Benešová
Krúžok - Francúsky jazyk