Terminovník

Aktualizované 11.5.2021

Testovanie 9-2021

Dňa  9. júna 2021 (streda) sa žiaci Kvarty zúčastnia testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom T9-2021 (Monitor 9)

Harmonogram

Matematika
08.00 – 08.10 h úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov
08.10 – 08.20 h rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
08.20 – 09.50 h (90 minút) administrácia testu z matematiky
09.50 – 09.55 h zozbieranie testov, OH a pomocných papierov
09.55 – 10.20 h (25 minút) prestávka
Slovenský jazyk a literatúra
10.20 – 10.25 h úvodné pokyny a rozdanie OH
10.25 – 10.35 h rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
10.35 – 11.45 h (70 minút) administrácia testu zo slovenského jazyka literatúry
11.45 – 11.50 h zozbieranie testov a OH

Základné informácie k testovaniu sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 9

Aktualizované 5.3.2021

DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK A PRE PRIJÍMACIE KONANIE NA GMK

Prijímacie konanie do 1. roč. štvorročného štúdia:

 • Kritériá na prijímacie konanie zahrňujú známky zo 6.-9.- ročníka, výsledky z prijímacej skúšky z MAT a SJL (ak sa uskutočnia) a výsledky v olympiádach.
  Znenie kritérií nájdete tu.
 • Ďalej uvádzame niektoré termíny, ktoré vyplývajú z „Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu“ zo dňa 26.1.2021.
  Znenie rozhodnutia nájdete tu.
 • termín na doručenie prihlášky na ZŠ                               – do   8.4.2021
 • termín doručenia prihlášky zo ZŠ na SŠ                         – do 16.4.2021
 • termín na rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí             – do 20.5.2021
  Výsledky budú zverejnené na webovom sídle školy http://gmk-ra.sk/
 • termín na doručenie rozhodnutia – do 20.5.2021
 • termín na doručenie potvrdenia od zákonného zástupcu o nastúpení alebo nenastúpení na štúdium – do 25.5.2021
  potvrdenie môžete doručiť aj e-mailom

V prípade zmien Vás budeme informovať na našej stránke.

Z dôvodu dôkladnej prípravy prijímacích skúšok nám, prosím, napíšte neoficiálnu informáciu o záujme študovať na našej škole ešte pred podaním prihlášky.

Napíšte nám preto mail (gmk@gmk-ra.edu.sk), v ktorom vyjadríte predbežný záujem o štúdium u nás. Informáciu môžete vhodiť aj do schránky pri vchode školy.

Prijímacie konanie do 1. roč. osemročného štúdia:

Z dôvodu neschválenia otvorenia osemročného štúdia –  triedy Príma zo strany MŠVVaŠ Vás informujeme , že v šk. roku 2021/2022 sa trieda neotvorí a prijímacie konanie sa neuskutoční.

Mgr. Igor Baran

riaditeľ Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej