Školský parlament

image_pdfimage_print
ŠKOLSKÝ PARLAMENT
 
                Na našej škole pár rokov fungovala študentská rada, ktorá bola zložená zo zástupcov tried školy (kvinta – oktáva, 1.- 4.A), a ktorá mala vlastného predsedu a podpredsedu. Jej úlohou bolo hlavne zastupovať žiakov školy a spestrovať študentský život organizovaním niektorých akcií (napr. 24-hodinovka). No nie vždy bola aktivita študentskej rady známa a viditeľná.
 
            26. februára 2016 vznikla na našej škole právoplatná rada žiakov školy- tzv. Žiacka školská rada (ŽŠR). Ako samostatný orgán školy má ŽŠR vlastný štatút s právami a povinnosťami, vedie si zápisnice zo zasadnutí, má vlastné vedenie a hlavne zastupuje všetkých žiakov školy.
Verejným hlasovaním sa predsedníčkou ŽŠR stala Timea Galdíková (2.A) a podpredsedníčkou Michaela Hutková (septima). Každá ŽŠR má svojho koordinátora  a za toho nášho bola zvolená pani profesorka Anna Hricovínyová.
 
            Členmi ŽŠR sú zástupcovia tried kvinta – oktáva, 1. – 4.A. Externými členmi sú zástupcovia tried tercia a kvarta (tí nemajú v rade hlasovacie právo; na zasadnutia sú prizvaní len ako hostia).
 
            A aké sú úlohy ŽŠR?
·        vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania;
·        podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku;
·        predkladá riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodla;
·        organizuje rôzne podujatia školy (napr. 24-hodinovka, Noc v knižnici);
·        spolupracuje pri organizovaní rôznych súťaží (napr. športových);
·        zlepšuje komunikáciu a informovanosť medzi žiakmi, učiteľmi a vedením;
·        rieši problémy žiakov v škole;
·        spolupracuje s radou školy;
·        pomáha zlepšiť vzdelávacie prostredie zveľaďovaním školy.

Ak by ste mali hocijaké otázky, obráťte sa na členov Žiackej školskej rady alebo nám napíšte na náš oficiálny mail ziackaradagmk@gmail.com!Štatút žiackej školskej rady

Žiacka školská rada

Predseda:             Mikuláš Kuchta

Podpredseda:             Marek Majling

Členovia:

L. Fischerová, M. Schützová

I.Krištof

P. Hoza, M. Grendel

J. Tamáš, M. Marchevský

M.Hrbál