Výchovný poradca

image_pdfimage_print

Plán práce výchovného poradcu  

HLAVNÉ ÚLOHY 

 • Úlohy vyplývajúce z príručky Sprievodca školským rokom 2022/2023. 
 • Úlohy vyplývajúce z plánu práce školy a jeho úloh pre VP. 
 • Obsahom   práce   výchovného   poradcu   bude   realizovanie celistvého programu výchovy s  dôrazom  na  profesijnú orientáciu žiakov maturitných ročníkov a  adaptáciu žiakov 1.  ročníka v našej škole. Zintenzívniť spoluprácu s triednymi učiteľmi s cieľom predchádzať vzniku problémov a včas podchytiť problémových žiakov. 
 • Základným  obsahom  výchovného   poradenstva  je  formovanie osobnosti žiaka, nadobúdanie  pocitu vlastnej identity, ujasnenie si životných cieľov, hodnôt a uplatnenie sa v spoločnosti. Systematicky sledovať vývin žiakov a zmeny v ich správaní. 

Konzultačné hodiny : streda 09.00 – 13.00, štvrtok 13.00 – 14.00  

Iné dni podľa potreby a po predchádzajúcom dohovore 

 1. Analýza práce výchovnej poradkyne v školskom roku 2021/22 

Práca výchovnej poradkyne vychádzala z plánu práce a POP v školskom roku 2021/22. Zameriavala sa na oblasti vzdelávania, výchovy, profesijnej orientácie a oblasť prevencie. 

     V oblasti vzdelávania v októbri VP realizovala vstupný dotazník pre žiakov I.A, ktorý vyhodnotili triedni učitelia na triednických hodinách. Psychologičky z CPPPaP v Revúcej uskutočnili testovanie  žiakov I.A na nadanie. Spolu s TU sme skompletizovali agendu integrovaných žiakov. V priebehu celého školského roka venovali vyučujúci zvýšenú pozornosť práci s nadanými žiakmi, zapájali ich do rôznych súťaží a olympiád, do ŠVK. Zvýšenú pozornosť venovali aj žiakom s poruchami učenia, s ktorými pracovali podľa individuálnych plánov. Aj v ďalšom období bude potrebné pokračovať v tejto práci. Bude potrebné venovať zvýšenú pozornosť aj žiakom so slabším prospechom, pracovať s nimi individuálne, prizvať k spolupráci psychologičky,  hľadať spolu s nimi motiváciu k učeniu. 
     V oblasti výchovy sme zapájali žiakov do rôznych zbierok ako Biela pastelka. Žiaci končiacich ročníkov sa zúčastnili konferencie študenti a trh práce – READYCON. Žiaci tercie a kvarty sa zúčastnili akcie Bubnovačka – hlas detí je dôležitý, ktorú organizovalo CPPPaP v Revúcej, zameranej proti týraniu detí. Tejto akcii predchádzali aktivity prevencie týrania a zneužívania detí s psychologičkami v daných triedach. Psychologičky z CPPPaP pracovali sporadicky s nadanými žiakmi. S touto aktivitou máme veľmi dobré skúsenosti, činnosti s psychologičkami posúvajú nadaných žiakov predovšetkým v oblasti osobnostného rozvoja, v ktorom majú práve títo žiaci mnohokrát problémy. Psychologičky začali realizovať sociometrický prieskum v triede I.A, avšak kvôli zaneprázdneniu pracovníčok CPPPaP sa ho nepodarilo dokončiť a vyhodnotiť. Vo februári sa žiaci zoznámili s činnosťou mládežníckeho centra SPACE, ktoré mapuje potreby žiakov ZŠ a SŠ v oblasti vzdelávania a voľnočasových aktivít.  

     V oblasti profesijnej orientácie sme pravidelne poskytovali žiakom IV.A a oktávy informácie o možnostiach ďalšieho štúdia, pomáhali sme žiakom s vypĺňaním prihlášok na VŠ.  Podľa potrieb žiakov končiaceho ročníka sa uskutočnili individuálne konzultácie, zisťovali sme záujem o ďalšie štúdium v III.A, septime. V novembri žiaci III.A, septimy navštívili burzu VŠ Gaudeamus v Nitre. O možnostiach štúdia na VŠ, prípadne o možnostiach zúčastniť sa online DOD som informovala žiakov končiacich ročníkov prostredníctvom edupage. V novembri sa uskutočnilo testovanie PROFOR žiakov sexty ale vzhľadom na spomínanú zaneprázdnenosť pracovníčok nedošlo k individuálnym pohovorom.   

Počas celého školského roka sme sa snažili prezentovať našu školu na verejnosti a poskytovať informácie o možnostiach štúdia u nás. Výchovná poradkyňa a riaditeľ školy spolu s dvojicami žiakov navštívili ZŠ Komenského, I. B. Zocha, Hviezdoslavova, Muráni a Jelšave, kde prezentovali žiakom končiacich ročníkov naše gymnázium. Táto forma prezentácie školy sa nám osvedčila a budeme v nej pokračovať aj naďalej. Je však potrebné robiť ďalšie kroky na spropagovanie školy, pretože v posledných rokoch prijímame malý počet žiakov. Zúčastnili sme sa stretnutí rodičov končiacich ročníkov ZŠ v Revúcej. V spolupráci a za výdatnej pomoci našich učiteľov sme zorganizovali Deň otvorených dverí pre žiakov 9. ZŠ. 

     V oblasti prevencie v spolupráci s CPPPaP sme organizovali aktivity na tému obchodovanie s ľuďmi, na ktorých sa zúčastnili žiaci I.A a septimy, sexuálne zneužívanie (I.A). Následne na triednických hodinách besedovali s triednymi učiteľmi o tejto problematike. V rámci problematiky ľudských práv sme usporiadali školské kolo Olympiády ľudských práv. 

VP v spolupráci s triednym učiteľmi IV.A a oktávy skompletizovala informácie o umiestnení absolventov  GMK na VŠ 

 Počet žiakov  v 4-ročnom štúdiu,  IV.A trieda…………14 

Počet žiakov v osemročnom štúdiu, oktáva ……………..19                    

 Záujem o štúdium na VŠ …………28 

 Prijatí na štúdium na VŠ ………….24 (85,71 %) 

TRVALÉ  ÚLOHY 

 • úlohy vyplývajúce z príručky Sprievodca školským rokom 2022/2023,
 • získavať informačné a metodické materiály pre poradenskú prácu so žiakmi, 
 • sústavne a aktívne spolupracovať s vedením školy, účasť na gremiálnych a pedagogických poradách
 • účasť na pracovných poradách VP organizovaných pedagogicko – psychologickými  centrami
 • viesť dokumentáciu VP, aktualizovať nástenné noviny – vitríny a web. stránku VP
 • realizovať individuálne i skupinové konzultácie s problémovými žiakmi a ich rodičmi, navrhovať opatrenia
 • uskutočňovať dlhodobejšie pozorovanie žiakov, vykonávať priebežnú diagnostiku
 • poskytovať poradenstvo žiakom s rôznymi výchovnými, vzdelávacími, zdravotnými i rodinnými problémami
 • sústavne spolupracovať so žiakmi, triednymi učiteľmi i rodičmi viesť evidenciu nadaných a talentovaných žiakov
 • osobitnú pozornosť venovať žiakom 1. ročníka 4-ročného štúdia, najmä tým, u ktorých sa vyskytujú adaptačné problémy, na rodičovských združeniach alebo prostredníctvom triednych učiteľov informovať rodičov o postavení výchovného poradcu, o jeho poradenskej práci, konzultačných hodinách
 • spolupracovať so ZŠ v meste a v regióne
 • spolupracovať s výchovnými poradcami na ZŠ
 • spolupracovať s kontaktným školským psychológom z CPPPaP v Revúcej pri zabezpečovaní poradenstva
 • podieľať sa na organizovaní akcií na propagácii našej školy / Deň otvorených dverí,

informačné materiály, bulletin GMK, návštevy ZŠ s cieľom propagácie školy…/ 

 • poskytovať metodickú pomoc žiakom pri výbere VŠ, vyplňovaní prihlášok na VŠ a ich kontrola

v 3. a 4. ročníku pomáhať žiakom pri výbere VŠ či pomaturitného štúdia, viesť evidenciu žiakov končiaceho ročníka, spracovať prehľady o záujme maturantov o štúdium na VŠ a úspešnosti ich prijatia na vysoké školy 

v 2. a 3. ročníku pomáhať žiakom pri výbere nepovinných a voliteľných predmetov v súvislosti s výberom ďalšieho štúdia 

 • podieľať sa na zabezpečení aktívnej ochrany detí a mládeže na základe Deklarácie práv

dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa v školách a školských zariadeniach, uskutočňovať akcie venované problematike predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie a ostatným prejavom intolerancie 

 • spolupracovať s koordinátorom protidrogovej prevencie v škole
 • udržiavať kontakty s inštitúciami, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení problémov, ktoré sú v pôsobnosti VP /CPPPaP v RA, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, polícia, zdravotníctvo, súdy…/ 

TERMÍNOVANÉ  ÚLOHY 

AUGUST  

 1. Vypracovať plán práce VP, určiť konzultačné hodiny, obnoviť kabinet VP, urobiť vitrínu s   informáciami výchovného poradenstva.
 2. Analyzovať výsledky prijatia absolventov na vysoké školy za minulý školský rok.

SEPTEMBER 

 1. Priebežne informovať žiakov o možnostiach štúdia na vysokých školách a prípravných kurzoch na prijímacie pohovory.
 2. Informovať žiakov 1. ročníka o činnosti výchovného poradcu v škole.
 3. Zdravý spôsob života a stravovania – beseda s vedúcou ŠJ / I. A/
 4. V spolupráci s CPPPaP v Revúcej uskutočniť testovanie žiakov  I.A na nadanie. 
 5. Analýza žiakov I.A (štúdium osobnej dokumentácie).
 6. Kompletizácia harmonogramu prednášok v spolupráci s CPPPaP.

OKTÓBER 

 1. Orientačné zisťovanie záujmu o štúdium na VŠ v maturitných triedach / Oktáva a IV.A/ a triedach III.A a Septima.
 2. Realizovať a vyhodnotiť vstupný dotazník pre žiakov 1. ročníka.
 3. Individuálna návšteva ZŠ v okolí za účelom spropagovania štúdia na GMK.
 4. Individuálne konzultácie so žiakmi končiaceho ročníka.
 5. Zosumarizovať dokumentáciu integrovaných žiakov s nadaním a žiakov zo sociálne       

    znevýhodneného prostredia. 

NOVEMBER 

 1. Uskutočniť pre žiakov 1. ročníka poradenskú besedu „Viem sa učiť? Ako sa učiť?“
 2. Realizovať individuálne pohovory so žiakmi 1. ročníka, ktorí majú adaptačné ťažkosti.
 3. Pomoc pri vyplňovaní a kontrola prihlášok na VŠ umeleckého zamerania a architektúru.
 4. Účasť na pracovnej porade výchovných poradcov mesta a regiónu.
 5. V spolupráci s CPPPaP uskutočniť psychologické vyšetrenie zamerané na profesijnú 

    orientáciu pre žiakov II.A. 

 1. Realizovať dotazník vo všetkých triedach Klíma v škole.
 2. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok.

DECEMBER 

 1. Spolupracovať s výchovnými poradcami na ZŠ v meste a regióne.
 2. Zúčastniť sa zasadaní rodičovskej rady v 9. roč. ZŠ za účelom odovzdania informácií o možnostiach štúdia na GMK.
 3. Poskytnúť pomoc pri realizovaní prezentácie jednotlivých VŠ v našej škole pre žiakov v maturitných triedach o možnostiach a podmienkach štúdia na VŠ.
 4. Individuálna práca s problémovými žiakmi školy.
 5. Uskutočniť DOD pre žiakov 9. ročníkov ZŠ.
 6. Vyhodnotiť dotazník Klíma v škole.
 7. Individuálna návšteva ZŠ v okolí za účelom spropagovania štúdia na GMK.

JANUÁR 

 1. Poradenstvo žiakom pri výbere vysokoškolského štúdia.
 2. Pohovory s neprospievajúcimi, nedisciplinovanými a problémovými žiakmi.
 3. Pokračuje prezentovanie jednotlivých VŠ o možnostiach štúdia na VŠ pre žiakov   maturitných tried.
 4. V spolupráci so školským psychológom realizovať následné individuálne konzultácie k testom PROFOR pre žiakov II.A.
 5. Vyhodnotiť polročnú prácu na úseku výchovného poradenstva.
 6. Spolupráca s CPPPaP – návšteva školy, výmena informácií pre učiteľov.

FEBRUÁR 

 1. Pomoc a poradenstvo žiakom pri vyplňovaní prihlášok na vysoké školy a ich kontrola. 
 2. „S tebou o tebe“ beseda s lekárkou – gynekologičkou, pripraviť pre dievčatá 1. ročníka a Kvinty. 
 3. Konzultačný servis najmä pre žiakov III.A,  II.A a Septimy pri výbere povinne voliteľných predmetov do nasledujúceho ročníka. Poskytovať žiakom informácie o význame voľby týchto predmetov z hľadiska ďalšieho štúdia a profesijnej voľby. 
 4. Realizovať dotazník Šikana  a násilie. 
 5. Podieľať sa na príprave a realizácii Dňa otvorených dverí pre žiakov 5. ročníka ZŠ a ich rodičov do 8-ročného gymnaziálneho štúdia na GMK. 

MAREC 

 1. Šikana a násilie –  vyhodnotenie dotazníka, beseda so sociálnou pracovníčkou CPPPaP v Revúcej pre žiakov  
 2. Na základe podaných prihlášok na vysoké školy vyhodnotiť záujem o štúdium na vysokých školách podľa zamerania v IV.A a oktáve. 
 3. Aktivity žiakov v ich voľnom čase, poukázať na dobrovoľníctvo (na triednických hodinách). 
 4. Profesijná orientácia žiakov I.A, II.A, Kvinty – individuálne a skupinové konzultácie so žiakmi, informácie o možnostiach štúdia. 

APRÍL 

 1. Realizovať individuálne a skupinové konzultácie so žiakmi, ktorí majú problémy vo výchovno-vzdelávacom procese.
 2. V spolupráci s učiteľmi biológie sa podieľať na akciách: Deň narcisov, Týždeň Modrého gombíka.
 3. Poskytnúť pomoc rodičom  a žiakom 2. a 3. ročníka pri výbere ďalšieho vysokoškolského štúdia.
 4. Riziká dnešnej doby (internet) – beseda so sociálnou pracovníčkou CPPPaP v Revúcej.

MÁJ 

 1. Organizovanie besied v jednotlivých triedach podľa záujmu žiakov, spolupracovať s triednymi učiteľmi a rodičmi. Napr. ochrana zdravia, prvá pomoc, ochrana prírody, som účastníkom cestnej premávky…
 2. Maturitné skúšky (pedagogicko-psychologická podpora žiakov s problémami pri výkonoch a skúšaní).

JÚN 

 1. Neformálna beseda s bývalými žiakmi našej školy o ich štúdiu na vysokých školách pre žiakov 2., 3. roč. a septimy . 2
 2. V spolupráci s triednymi učiteľmi v oktáve a IV. A sledovať a evidovať umiestnenie našich absolventov na vysokých školách, v pomaturitnom štúdiu alebo v zamestnaní. 
 3. Vyhodnotiť činnosť a vypracovať správu o práci výchovného poradcu za školský rok.

Plán práce koordinátora prevencie závislostí a iných patologických javov  

Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov v školách a školských zariadeniach je dôležitou súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na ochranu detí v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov, najmä Deklarácie práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa a je v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou a Stratégiou prevencie kriminality.  

Úlohy koordinátora v oblasti primárnej prevencie :  

 • Spolupracovať s vedením školy,  triednymi učiteľmi a ostatnými pedagógmi v oblasti prevencie drogových závislostí  
 • Plniť úlohy školského poradcu v otázkach drogovej prevencie. Zisťovať aktuálny stav v škole v problematike drogových závislostí  
 • Zamerať sa na aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, záškoláctva, šikanovania a podporovať právne vedomie detí  
 • Realizovať besedy a zážitkové aktivity na tému obchodovania s ľuďmi, riziká práce v zahraničí, zneužívanie, týranie alebo vykorisťovanie detí  
 • Realizovať aktivity na podporu zdravia a zdravého životného štýlu  
 • Poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom  
 • Podporovať kultúrne a umelecké aktivity zamerané na posolstvo života bez drog  
 • Informovať žiakov, zákonných zástupcov o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení a o preventívnych programoch organizovaných školou  
 • Monitorovať zmeny v správaní detí a zabezpečiť opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí. Osobitnú pozornosť venovať realizácii a rešpektovaniu Zákona o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení  
 • Spolupracovať s psychológmi z CPPPaP, Mestskou políciou, Štátnou políciou a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva  

Obsah práce koordinátora prevencie závislostí  

 1. Prieskum drogovej scény na škole (pomocou anonymného dotazníka  s TU ). 
 2. Poskytnutie informácií rodičom o rizikách závislosti a o možnostiach prevencie a poradenstva v tejto problematike. 

Aktivity pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia.  

Aktivity pri príležitosti Svetového dňa výživy  

 

Aktivity v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám: 

Uskutočnenie prednášky o závislostiach v spolupráci s lekárom.  

Realizácia preventívnych skupinových aktivít pre študentov s dôrazom na násilie a šikanovanie  

Zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom v kampani Hodina deťom.  

 

XII. Návšteva kultúrneho podujatia s tematikou drog.  

Beseda o AIDS pri príležitosti Svetového boja proti AIDS.  

 

Triednické hodiny preventívneho charakteru. 

Aktualizácia prieskumu drogovej scény vo vytipovaných triedach.  

 

Beseda s lekárom pre OGY- kvarta. 

Beseda pre dievčatá o obchode s „bielym mäsom“.  

 

III. Uskutočnenie zbierky pre Ligu proti rakovine. (DEŇ NARCISOV)  

Svetový deň ľudských práv- beseda o šikanovaní a týraní ľudí.(spolupráca s Mestskou políciou).  

Zabezpečenie besedy o nebezpečenstve vplyvu sekt na mladého človeka.  

 

Prednáška o vplyve fajčenia na vznik rakovinových ochorení. 

Skupinová práca realizovaná psychológom zameraná na budovanie schopnosti odmietnuť drogu.  

 

Zapojenie sa do zbierky Týždeň modrého gombíka.

Uskutočnenie prednášky o trestnoprávnej zodpovednosti pri zneužívaní drog v spolupráci s políciou.  

Realizácie skupinovej práce s rizikovými žiakmi. (zážitkové formy)  

  

pomoc pri organizovaní „Dňa športu“. 

Vyhodnotenie celoročnej činnosti.