1

ŠTUDENTSKÁ FIRMA

ŠTUDENTSKÁ FIRMA

Kukučínovi Mladí Gymnazisti

A K T U A L I T Y :

Budú z nich Kukučínoví mladí preventisti ?

Dnes nás opäť na pracovnom stretnutí školskej firmy K.M.G. navšívila p. Mgr. Janka Švecová, pracovníčka Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, ktorá je koordinátor programu Podpora ochrany detí pred násilím.

V rámci projektu Solve in tomorrow (spoločný projekt JA Slovensko n.o. a JA Česká republika n.o.) hľadáme spoločné prieniky vzájomnej spolupráce, ktoré by mali byť zamerané na aktuálnu tému ochrany detí pred násilím. Bolo by to o to zaujímavejšie, že by do toho vstúpili členovia školskej firmy K.M.G., vekovo blízky najviac ohrozeným vekovým kategóriám.

Pani Mg. Janka Švecová nás oboznámila s ďaľšími možnosťami spolupráce a to pripravovanou online Večernou školou na tému Mediálna gramotnosť ako nástroj prežitia vo svete dezinformácií s lektorkou Mgr.Kristínou Blažekovou PhD.a tiež s projektom spoločnosti digiQ – digitálna inteligencia. Tá sa zaoberá bezpečnosťou internetu, nenávistnými prejavmi a dezinformáciami.

Ako sa to bude všetko vyvíjať vás budeme informovať postupne.

Ing. Ladislav Čajko

Učiteľ Aplikovanej ekonómie

Niekomu Mikuláš priniesol uhlie, niekomu sladkosti a ovocie. Nám priniesla firma MOSS, s.r.o pohľad do sídla ich firmy a fungovania ich firmy. Michal Mihály nám ukázal prerobenú budovu starej tehelne, ktorá funguje ako sídlo firmy a centrálny expedičný sklad potrieb pre rybárov, odkiaľ sú zásobované predajne na Slovensku, v Českej republike. Maďarsku, Poľsku a iných krajinách. V ich priestoroch sme si spravili aj firemný meeting a dohodli sme aj nadchádzajúci výlet do Budapešti, na ktorý sa veľmi tešíme. Bolo inšpirujúce vidieť, že aj v malom meste ako je Revúca môže vzniknúť niečo takéto obrovské. Ďakujeme firme MOSS, s.r.o za túto príležitosť a pekný darček k Mikulášovi.

V pondelok 28.11 mala naša školská firma prvú akciu. Dražbu kukučínov! Naši žiaci a pedagogický zbor si nás mohol vydražiť a tak získať nami ponúkané služby. Niektorí ponúkli príjemné posedenie, niektorí zasa chutnú kávu, lievance, či zdravú stravu na celý deň. Iní zasa na mieru vytvorenú rapovú pesničku i báseň. Ponuky boli rôzne aj reakcie kupujúcich boli rôzne. Bola to naša prvá akcia a odchádzame z nej o niečo múdrejší amotivovanejší v tom aby tie ďalšie boli o čosi lepšie.

Školenie manažmentu Košice

Dňa 21.11 sme sa zúčastnili školenia manažmentu v Košiciach. Mali sme skvelých lektorov z úspešnej celosvetovej firmy AT&T. Hovorili nám o tom ako dobre a zaujímavo prezentovať, o projektovom manažmente, ako robiť všetko preto aby bol zákazník spokojný a o leadershipe. Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére a bolo vidno, že nás lektori chcú niečo naučiť. Ďakujeme AT&T firme aj JA slovensko za možnosť sa tohto školenia zúčastniť.

Konferencia „Konám dobro teda som“

V stredu 16.11 sme sa ako hostia boli pozrieť na konferenciu proti šikane a hlavne šikane na internete, ktorá sa niesla heslom ,,Konám dobro, teda som”. Chceli by sme sa týmto poďakovať pani Jane Švecovej za to, že nám umožnila zúčastniť sa a inšpirovať sa nejakou témou na projekt Solve For Tomorrow do ktorého sme sa prihlásili na začiatku novembra.

Valné zhromaždenie

Deviateho novembra v školskom roku 2022/2023 sa konalo historicky prvé valné zhromaždenie študentskej firmy na našej škole. Prebehlo s podporou ale aj jemnými obavami našich akcionárov. Bola to ďalšia z mnohých skúseností ktoré nám školská firma dá. Podnikateľský plán je schválený, akcionári zo všetkým oboznámení, môžeme naplno začať.

Voľby do manažmentu študentskej firmy

Dňa 11. októbra v školskom roku 2022/2023 sa uskutočnili voľby manažmentu do školskej firmy K.M.G. Ako prví sa nám odprezentovali dvaja kandidáti na prezidenta. Lenka Repáková a Ján Liam Bendo. Prezidentkou sa stala Lenka po hlasovaní sedem ku štyrom. Kandidáti na Viceprezidenta pre marketing boli Dávid Hutka a Veronika Murková po hlasovaní bol vybratý Dávid a ako manažérka marketingu bola obsadená Veronika. Člen tímu marketingu je Tomáš Bútora, ktorý taktiež zvažoval kandidatúru na post viceprezidenta marketingu. Viceprezidenta financií sme zvolili s jemnými ťažkosťami, ale nakoniec sa ním stal Ján Liam Bendo, ktorý neuspel na poste Prezidenta. Manažérom financií sa stal Matej Sabanoš a členom tímu financií sa stal Ivan Danko. Ivan Segeďa sa stal viceprezidentom pre ľudské zdroje a aj zástupcom prezidentky Lenky Repákovej. Manažérom sa stala Barbora Antalová. Členovia tímu pre kultúru a šport sú Matúš Poprocký a Patrik Lakatoš. Odelenie výroby bude mať viceprezidentku Alexandru Hižnayovú, manažérom výroby bude Michal Grendel a členom tímu Martina Székelyová. Do ďalšieho týždna je daná úloha vytvoriť podnikateľský plán. Náš učiteľ aplikovanej ekonómie pán Čajko zhrnul dnešný deň do tejto vety: ,, Ďakujem vám za dnešný deň, bolo to inšpirujúce.”

GMK v elitnej kupine

JA Slovensko n.o. ( Junior Achievement)  pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných, stredných a vysokých škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu. 

Spolupráca našej školy s JA Slovensko n.o. začala tento školský rok vyučovaním predmetu Aplikovaná ekonómia.

Aplikovaná ekonómia ponúka praktické ekonomické, finančné a podnikateľské vzdelávanie, postavené na metóde „learning by doing“, založené hlavne na získavaní praktických skúseností a zručností.

Žiaci si založia vlastnú firmu na obdobie školského roka, ktorá pod vedením učiteľa  funguje ako ktorákoľvek iná spoločnosť na trhu. V priebehu práce sa zoznámia s praktickou stránkou podnikania a riadenia firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Po založení spoločnosti si študenti volia manažment, emisiou akcií získajú základné imanie. Na základe marketingového prieskumu následne pripravujú podnikateľský plán a realizujú výrobu a predaj produktov podporovaný marketingovými aktivitami a vedením účtovnej agendy.

Na záver roka činnosť ukončia uzávierkou účtovných kníh, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy svojim akcionárom a spoločnosť zlikvidujú podľa platných predpisov.

Program neprebieha len na fiktívnej báze, ale študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby. Činnosť študentskej spoločnosti a rozvoj študentov je podporený rôznymi podporený  a súťažami.

Študentská firma K.M.G. ( kukučínoví mladí gymnazisti), ktorá bola založená v GMK Revúca okrem výroby a predaja vlastných výrobkov ( sú v štádiu výroby prototypov) ponúka žiakom školy aj rôzne služby.

V decembri plánujú zájazd na vianočné trhy do Budapešti, chcú obnoviť tradíciu školských plesov a tiež sa kvalitne pripraviť na veľtrh študentských firiem, ktorý bude v marci v Bratislave za účasti cca 60 študentských firiem. zo Slovenska.

Okrem prác v študentskej firme prebieha aj učenie základov ekonómie  prostredníctvom online učebnice ekonómi a podnikania. Tá má spracovaných 15 kapitol. (Čo je ekonómia, Systém slobodného podnikaniaDopyt, Ponuka,Trhová rovnováha, Podnikanie v trhovej ekonomike, Stratégia a plánovanie, Výroba a produktivitaPracovná silaMarketingFinancovanie podniku, Peniaze a finančné inštitúcie, Úloha vlády Ekonomická stabilita, Medzinárodné ekonomické vzťahy.)

Každá kapitola má spracované testovanie úspešnosti. Po zvládnutí všetkých kapitol a výstupného testu žiaci získajú Certifikát, ktorý je akceptovaný všetkými vysokými školami, kde sa študuje ekonómia.

V školskom roku 2021/2022 malo skúsenosť s programom, ktorý poskytuje JA Slovensko n.o.  27 827 žiakov, 1 085 učiteľov a 752 škôl.

Programy absolvovalo viac ako 430 000 absolventov v ZŠ, SŠ a VŠ za 30 rokov jej činnosti na Slovensku.

Do zážitkového vzdelávania je zapojených ročne aj viac ako 400 odborníkov z praxe.

JA Slovensko n.o. je súčasťou celosvetovej siete 115 krajín JA Worldwide a súčasťou siete 41 európskych krajín JA Europe.

Už 100 rokov po celom svete JA prináša skúsenosti v oblasti pracovnej pripravenosti, finančnej gramotnosti a podnikania. 

Do programov JA sa každoročne zapája viac ako 450 000 dobrovoľníkov a 10 miliónov študentov vo viac ako 100 krajinách.

V roku 1992 inicioval Tomáš Baťa príchod tohto moderného spôsobu ekonomického vzdelávania mladých ľudí do Českej a Slovenskej republiky.

 

Ing. Ladislav Čajko

Učiteľ Aplikovanej ekonómie