Termíny

image_pdfimage_print

Aktualizované 7.2.2022

DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK A PRE PRIJÍMACIE KONANIE NA GMK

Prijímacie konanie do 1. roč. štvorročného štúdia:

 • Kritériá na prijímacie konanie zahrňujú známky z 8. a 9. ročníka, výsledky testovania žiakov 9. ročníkov, výsledky z prijímacej skúšky z MAT a SJL a výsledky v olympiádach.
  Znenie kritérií nájdete tu.
 • USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023.
  Odkaz na usmernenie: https://www.minedu.sk/data/att/23017.pdf
 • Prípravný minikurz na PS:
  – 17.3.2022
  – 22.3.2022
  – 30.3.2022
  Odkaz na informácie o prípravnom minikurze: MINIKURZ
 • Termín na doručenie prihlášky na SŠ      – do 20.3.2022
  – elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez elektronického podpisu občianskym preukazom, alebo

– v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli a doložili vyhlásenie viď. príloha č. 3
Odkaz na vyhlásenie:  Príloha č. 3

 • kolo PS:
  1. termín   – 2.5.2022
  2. termín – 9.5.2022
 • Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania             – 18.5.2022
  Výsledky budú zverejnené na webovom sídle školy http://gmk-ra.sk/
 • Termín na doručenie písomného potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium – do 23.5.2022 (23:59 hod.)
  Bez doručenia písomného potvrdenia stráca rozhodnutie o prijatí platnosť.
  Odkaz na písomné potvrdenie: Príloha č. 2
 • kolo PS (ak sa uskutoční): 21.6.2022
 • Ak nie je možné zabezpečiť podpis druhého zákonného zástupcu/rodiča, použite čestné vyhlásenie viď. príloha č.4
  Odkaz na čestné vyhlásenie: Príloha č. 4 
 •  

Forma podania prihlášky

Ak zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky

 1. a) Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý škola používa. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.
 2. b) Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14. marca 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške pripojí povinné prílohy podľa bodu 1 písm. g) v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.
 3. c) Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022.
 4. d) Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2022 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

Ak zákonný zástupca podáva prihlášku v listinnej podobe

 1. a) Prihlášku vyplní na tlačive 056 MŠVVaŠ SR / od 1. januára 2022.
 2. b) Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí hodnotenie žiaka uvedené na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022; ak potvrdenie riaditeľom základnej školy nie je možné, uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača pripoja k prihláške kópie vysvedčení.
 3. c) Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh podľa bodu 1 písm. g), podľa počtu odborov vzdelávania, ktoré uviedol v prihláške. Ak nemá možnosť vyhotoviť kópie, vyhotoví ich škola.
 4. d) Zákonný zástupca každú kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2022 každú kópiu prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory vzdelávania uviedol v prihláške. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.
 5. e) Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy.
 6. f) Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa vo vyhlásení dohodnú, že všetky podania týkajúce sa výchovy a vzdelávania týkajúcich sa nášho syna/našej dcéry, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, bude podpisovať jeden z nich.