Požiadavky na prijímacie skúšky do 1.ročníka osemročného gymnázia na šk.r. 2020/2021

image_pdfimage_print

KRITÉRIA PRE PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA (PRÍMY) V ŠK.R. 2021/2022 JE V PROCESE SCHVAĽOVANIA

MATEMATIKA

Prirodzené čísla
Zápis prirodzených čísel v desiatkovej sústave
Porovnávanie prirodzených čísel
Zaokrúhľovanie prirodzených čísel
Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel
Násobenie trojciferným číslom
Delenie jednociferným deliteľom
Poradie matematických operácií + príklady so zátvorkami
Rovnice a nerovnice (len ako hľadanie „chýbajúcich“ čísel v príkladoch)
Slovné úlohy
 
Geometria
Kolmice a rovnobežky
Meranie dĺžky úsečky
Konštrukcia trojuholníka, štvorca, obdĺžnika, kruhu a kružnice
Konštrukcia podľa daného postupu
Premena jednotiek dĺžky
Obvod trojuholníka, štvorca, obdĺžnika
Telesá z kociek
Zlomok
Vyjadriť zlomkom časť celku
 
Doporučená literatúra:
TESTY DO PRÍMY Z MATEMATIKY
vydavateľstvo Didaktis
Berová, Bero: Pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ – 1. a 2. zošit
vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana
Žabka, Černek: Matematika pre 5. ročník ZŠ
vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana
www.gmk-ra.sk – ukážky testov z minulých rokov 

SLOVENSKÝ JAZYK

– abeceda, delenie hlások,
– delenie slov na slabiky,
– odvodené slová, slová s predponou,
– písanie veľkých písmen,
– vybrané slová,
– synonymá, antonymá,
 – viacvýznamové slová,
– rytmický zákon,
– priama reč,
– určovanie viet podľa obsahu,
– jednoduchá veta a súvetie,
– spodobovanie.
Slovné druhy:
– určenie jednotlivých slovných druhov,
podstatné mená
– určovanie rodu, čísla, pádu a vzoru,
životnosť – neživotnosť,
prídavné mená – určenie akostných prídavných mien, rodu, čísla, pádu,
– rozlíšenie pravopisu podľa vzoru pekný (tvrdé zakončenie) a cudzí (mäkké zakončenie),
stupňovanie, zámená – osobné (základné a privlastňovacie),
číslovky – základné, radové, slovesá – určovanie osoby, čísla, času, spôsobu (oznamovací, rozkazovací), – neurčitok (základný slovesný tvar),
-pomocné sloveso byť,
– tykanie / vykanie.
SLOH
Žiak ovláda znaky slohových útvarov a vie ich rozlíšiť:
– jednoduché rozprávanie, opis predmetu, obrázka, osoby; opis pracovného postupu, diskusia, krátke správy: SMS, e-mail; oznámenie, správa, pozvánka, plagát, vizitka, inzerát, reklama, interview,
kľúčové slová; poznámky/konspekt, koncept.
LITERATÚRA
– zdrobnenina,prirovnanie, personifikácia, – rým, strofa, verš, dialóg, úryvok, frazeologizmus, – literárna postava (hlavná, vedľajšia),
– rozprávka – hlavné znaky, ľudová – autorská, – bájka, komiks, nonsens, ľudová pieseň, – divadelná hra, bábková hra, – povesť (ľudová – autorská), – krátke formy: pranostika, porekadlo, príslovie, hádanka, – odborná literatúra, encyklopédie.
Vedieť, kto boli: – Cyril a Metod ( Veľkomoravská ríša, hlaholika, staroslovienčina),
– A. Bernolák, Ľ. Štúr, – autora textu slovenskej hymny.
Doporučená literatúra:
Testy do prímy zo slovenského jazyka (vydavateľstvo Didaktis)

www.gmk-ra.sk–ukážky testov z minulých rokov