Kabinet SJ a literatúry

image_pdfimage_print

Kabinet slovenského jazyka a literatúry

 

Slovenský jazyk a literatúra sa vyučuje vo všetkých ročníkoch 8-ročného a 4-ročného gymnázia. Okrem toho majú žiaci možnosť v poslednom ročníku štúdia navštevovať seminár, ktorého cieľom je príprava žiakov na maturitnú skúšku.

 

Predmet SJL sa skladá z troch zložiek:

– gramatickej (preberajú sa všetky jazykové roviny),

– slohovej (rozvíjanie štylistickej stránky žiakov, zvládnutie jednotlivých útvarov v rámci

slohových postupov a štýlov, tvorivé písanie, rétorika),

– literárnej (poznávanie svetovej a slovenskej literatúry v chronologickom slede

prostredníctvom diel jednotlivých autorov, analytické čítanie, čítanie s porozumení, aplikácia poznatkov z

teórie literatúry).

 

 

 

8- ročné  štúdium 4- ročné  štúdium
Trieda počet hodín Ročník počet hodín
príma 4 1. 3
sekunda 5 2. 3
tercia 5 3. 3
kvarta 5 4. 4
kvinta 3
sexta 3 Seminár zo SJL
septima 3 oktáva 2
oktáva 4 4. ročník 2

 

 

Žiaci majú možnosť rozvíjať svoje schopnosti a nadanie  prostredníctvom rôznych súťaží (interpretačných – prednes poézie a prózy, literárnych – vlastná tvorba), ako aj prácou na rôznych projektoch, či pri vydávaní školského časopisu.

 

 

Vyučujúce SJL Triedy, v ktorých učia:
Mgr. Katarína Garlatyová 1.A, 2.A
Mgr. Anna Hricovínyová príma, tercia, kvarta, oktáva, 3. A
PaedDr. Jana Kánová sekunda, kvinta, 4. A

 

 

Krúžková činnosť

 

Študenti sa môžu zapájať aj do mimoškolskej činnosti, kde rozvíjajú svoje vedomosti a poznatky z vyučovania SJL.

 

literárny krúžok – PaedDr. J. Kánová

literárno-dramatický – Mgr. K. Garlatyová, J. Genčanský (externý pracovník)

práca v knižnici a žurnalistický krúžok – Mgr. A. Hricovínyová