Predmetové komisie

image_pdfimage_print

Predmetové komisie

Predmetová komisia pre spoločenskovedné predmety Hlavnou úlohou predmetovej komisie pre spoločenskovedné predmety je cieľavedome pripraviť žiakov pre štúdium na vysoké školy spoločenskovedného zamerania. Vo vyučovaní slovenského jazyka je jednou z priorít precvičovanie a upevňovanie vedomostí z oblasti pravopisu, zdokonaľovanie vyjadrovacích schopností žiakov, zvyšovanie záujmu o slovenskú a svetovú literatúru (využívanie školskej knižnice) a aplikácia poznatkov v praktickom živote. Dôležitou úlohou bude tiež príprava maturantov na externú časť MS (test) a internú časť. V cudzojazyčnom vyučovaní je potrebné zdokonaľovať jazykové znalosti tak, aby komunikatívne schopnosti boli na požadovanej úrovni a žiaci zvládli všetky formy maturitnej skúšky, uspeli na olympiádach a prijímacích pohovoroch. Na hodinách výtvarnej, hudobnej a estetickej výchovy budú viesť vyučujúci žiakov k estetickému cíteniu (návštevy výstav, koncertov) Nástenky a vitríny sa budú obnovovať podľa aktuálnosti. Aj v tomto školskom roku zaradili vyučujúci predmetov DEJ, NAS a SJL exkurzie, ktoré majú rozšíriť poznanie študentov a aplikovať poznatky v praxi. Jedným z cieľov PK je aj rozvíjanie talentov žiakov zapájaním do tvorivej činnosti (olympiády, predmetové súťaže, krúžky) a individuálnym prístupom k nim. Všetky úlohy predmetovej komisie sa budú plniť využívaním medzipredmetových vzťahov, metód rozhovorov, besied, skupinovým vyučovaním, zavádzaním projektového vyučovania, využívaním dostupných audiovizuálnych prostriedkov, využívaním multimediálnej učebne, časopisov, novín a pod. Členovia PK si kladú za cieľ sústavne sa vzdelávať nielen čítaním odborných časopisov a literatúry, ale aj zúčastňovaním sa vhodných seminárov, ktoré skvalitnia prácu učiteľa. 

 

Členovia PK:  
Mgr. Anna Hricovínyová (SJL – HUV – NEJ) – vedúca PK
   
Mgr. Milada Rusnáková (NAS – TEV – ETV)
Mgr. Ivana Durďáková (NEJ)
Mgr. Eva Gálová (NEJ – SJL)
Mgr. Rút Pelikánová (ANJ – NEJ – SJL)
Mgr. Katarína Hviščová (ANJ – DEJ -RUJ) – MD
 PaedDr. Jana Kánová  (SJL – ETV – NAS)
Mgr. Katarína Garlatyová (SJL – HUV)
   
   

Predmetová komisia prírodovedných predmetov zastrešuje predmety: matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia , informatika a technika. Cieľom PK je zvládnuť učivo predpísané učebnými osnovami, obohatiť ho aktualitami z daného predmetu, naučiť žiakov pracovať zodpovedne, samostatne, tvorivo, rozvíjať v žiakoch nielen pamäťovú ale i abstraktnú zložku myslenia. Vyučujúci vedú žiakov k osvojeniu si faktov, pojmov a vzťahov medzi nimi, k používaniu odbornej terminológie, dbajú na to, aby žiak vedel zúročiť získané vedomosti v praxi, nabádajú k tvorivej činnosti žiakov nielen na vyučovacej hodine, ale i formou krúžkov, súťaží, či korešpondenčných seminárov, prípadne formou exkurzií. Do jednotlivých predmetov sú zakomponované prvky environmentálnej výchovy , využívanie multimediálnej učebne ako aj využívanie počítačov aj v iných predmetoch ako je informatika.

PK pracuje v zložení:  
Predseda PK : Mgr. Zuzana Baranová
Členovia PK : Mgr. Igor Baran
  RNDr. Milota Dendisová
  Mgr. Rasťo Chalupka
  RNDr. Peter Kulík
  Mgr. Jana Kvetková
  RNDr. Tatiana Pavlíková
   Mgr. Martin Varchol
   
   

Predmetová komisia telesnej výchovy ochrany zdravia a prírody PK vo svojich cieľoch okrem zvládnutia základného učiva predpísanými učebnými osnovami zahrňuje oblasť telesnej výchovy ako: · zvyšovanie telesnej zdatnosti · starostlivosť o svoje zdravie Realizuje konkrétne činnosti ato samostatný plavecký výcvik triedy príma,výchovno – výcvikový lyžiarsky výcviktried Tercia a 1.A, Kurz ochrany človeka a prírodytriedy Septima a samostatné účelovécvičenia všetkých tried podľa jednotlivýchtematických plánov. Okrem plnenia úloh odbornej- metodickej oblasti hodnotí: · úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti žiakov · údaje o telesnom vývoji a zdravotnom stave žiakov · úroveň hodín telovýchovného procesu · údaje o výsledkoch práce žiakov v tematickom celku · spôsob hodnotenia pre jednotlivé pohybové predpoklady · postoje žiakov k telesnej výchove · materiálne zabezpečenie výučby TEV, úroveň údržby, hygieny a estetiky krytých a nekrytých telovýchovných objektov. K rozvoju telesnej zdatnosti a pohybového rastu žiakov našej školy napomáhajú športové krúžky a medzitriedne súťaže.

PK pracuje v zložení:  
Predseda PK: Mgr. Ján Fatľa
Členovia PK: Mgr. Milada Rusnáková
  Mgr. Rasťo Chalupka