Maturita

image_pdfimage_print

Cieľové požiadavky

Maturita                                                    

  1. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní.
  2. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je verejná.
  3. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti

a zručnosti pre príslušný predmet maturitnej skúšky (www.statpedu.sk).

  1. Každé maturitné zadanie tvoria dve alebo tri samostatné úlohy, podľa možností a charakteru predmetu z viacerých tematických okruhov.
  2. Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu (20 minút príprava, 20 minút odpoveď).
  3. Maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravuje príslušná predmetová komisia školy. Maturitné zadania sa nezverejňujú!.
  4. Minimálny počet zadaní je 30. Každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni.
  5. Pre každý maturitný predmet sa učebné pomôcky členia do dvoch skupín – všeobecné a konkrétne. Pod všeobecnými rozumieme pomôcky, ktoré má každý žiak na každej škole k dispozícii počas konania príslušnej časti alebo zložky skúšky. Konkrétne sú tie pomôcky, ktoré priamo súvisia s príslušným zadaním.
  6. Každá škola zabezpečí žiakovi prístup k všeobecným pomôckam v príslušnom predmete maturitnej skúšky.
  7. Súčasťou príslušného maturitného zadania je aj uvedenie konkrétnej učebnej pomôcky.
 

Každé maturitné zadanie sa skladá z troch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní:
Úloha č. 1 – Žiak má opísať (definovať) vybrané pojmy a uviesť súvislosti medzi nimi (prevláda forma monológu).
Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na analýzu ukážky, resp. porovnanie ukážok textov alebo argumentáciu či zdôvodnenie (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).
Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na riešenie určitého problému a jeho aplikáciu v praxi alebo na využitie medzipredmetových väzieb pri riešení problému (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).
V úlohách maturitných zadaní sú  zastúpené tematické okruhy: filozofia, právo, politológia, ekonómia a ekonomika, psychológia, sociológia.
Všeobecné pomôcky:
Antológia z diel filozofov
Ústava Slovenskej republiky
Slovník spoločenských vied
Všeobecná deklarácia ľudských práv
Filozofický slovník
Dohovor k ľudským právam
Dohovor o právach detí
Hodnotenie
a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.
b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec:

 

z =     z1 + 2.z2  + 2.z3
————————

5

Okruhy ústnych maturitných skúšok