Občianska náuka

image_pdfimage_print

Maturita    Učebné texty   Vyučujúci

 

PREDMET

Občianska náuka (OBN) je predmet koncipovaný z viacerých oblastí spoločnosti a spoločenských vzťahov – ekonomika a ekonómia, politológia, filozofia, právo, sociológia, psychológia, etika, estetika, rodinná a sexuálna výchova. Niektoré časti učiva sa preberajú priamo v predmete občianska náuka, iné v rámci spoločenskovedného seminára alebo sa veľmi často využívajú medzipredmetové vzťahy (občianska náuka – dejepis, biológia, etická výchova, estetická výchova).

Občianska náuka sa vyučuje v 3.a 4.ročníku 4-ročného štúdia, v septime a oktáve 8-ročného štúdia s 2 hodinovou dotáciou týždenne a podľa novej koncepcie sa OBN vyučuje v príme, sekunde a tercii jedna hodina týždenne.

Obsahom vyučovacích hodín občianskej náuky sú základy ekonómie a ekonomiky, politológie, práva, psychológie, sociológie a filozofie. V 1. až 3.ročníku 8-ročného štúdia je obsahom predmetu o.i. spoznávanie obce, regiónu a vlasti, spoznávanie seba samého (vnútorný a vonkajší život jednotlivca) a iných v rámci sociálnych vzťahov, výchova k občianstvu, občianska participácia v prostredí v ktorom žiaci žijú, ľudské práva a ekonomický život spoločnosti.

V 3.a 4.ročníku, septime a oktáve žiaci, ktorí si vyberú občiansku náuku ako maturitný predmet, majú možnosť vybrať si z ponuky voliteľných predmetov i spoločenskovedný seminár s týždennou dotáciou dve vyučovacie hodiny. Na spoločenskovednom seminári si žiaci rozširujú vedomosti z oblasti ekonómie, politológie, práva, sociológie a psychológie a zručnosti prostredníctvom aktivít a modelových situácií.

Žiaci svoju prácu na seminári prezentujú i seminárnymi prácami, ktoré sú venované aktuálnej a praktickej problematike. Napríklad:

Vplyv rodiny a prostredia na citový vývoj dieťaťa.

Násilie v spoločnosti

Alkoholizmus a jeho dôsledky na psychiku a správanie mládeže

Psychológia ateizmus

Vplyv TV na deti

Vplyv médií na spoločnosť

Vplyv náboženstva na spoločnosť

Ľudské práva a slobody

Korupcia

Reč tela

Zdravý životný štýl

Psychické choroby a poruchy

Vplyv hudby/umenia na človeka

Emocionálna inteligencia a pod.

SÚŤAŽE

V súvislosti s predmetom žiaci majú možnosť zapojiť sa do rôznych súťaží.

Napr. Olympiáda ľudských práv

Mladý Európan

 

EXKURZIE

Bratislava – návšteva, informácie a beseda v priestoroch NR SR, prehliadka budovy Úradu vlády SR, Grasalkovičov palác, Bratislavský hrad

MATURITA – Informácie z maturitného poriadku:

§ žiaci stredných škôl maturujú zo štyroch predmetov

§ občianska náuka patrí medzi voliteľné predmety

§ predmet nemá externú časť ani písomnú formu internej časti

§ ústna forma internej časti prebieha pred trojčlennou odbornou komisiou

§ žiak si losuje číslo zadania z pripravených 30 zadaní a rieši úlohy v troch rovinách

§ A – úlohy na vedomosti a porozumenie

§ B – úlohy na aplikáciu a analýzu

§ C – úlohy na syntéz