Maturitná skúška z nemeckého jazyka

image_pdfimage_print

Maturitná skúška z nemeckého jazyka

Každý študent gymnázia  musí maturovať z jedného cudzie jazyka na úrovni
B1 (býv. úroveň B) alebo B2 (býv. úroveň A). Vybrať si môžu z nemeckého a
anglického jazyka.

Maturitná skúška (MS) z nemeckého jazyka – úroveň B1  pozostáva z:

1. externej časti  (test – trvanie: 100 minút; formát úloh: 36 úloh s
výberom odpovede, 24

úloh s krátkou odpoveďou),

– v tejto časti ide o otestovanie získaných komunikatívnych zručností (čítanie s
porozumením, posluch s porozumením) a jazykových vedomostí (jazykové štruktúry,
gramatika, lexika);

Hodnotenie testu sa riadi Pokynmi na hodnotenie a kľúčom správnych odpovedí k
testom.

2. internej časti – a/ písomná forma (PF IČ) – písanie so zadaním témy a
formy,

b/ ústna forma (ÚF IČ).

PF IČ MS

Práca, ktorú majú žiaci napísať, má mať rozsah pre úroveň B2 200 – 220 slov,
pre úroveň B1 160 – 180 slov. Ak nedosiahne minimálny rozsah slov pre úroveň B2
120 slov, pre úroveň B1 90 slov, ďalej sa nehodnotí. Pri hodnotení prác, v
ktorých počet slov dosiahol minimálnu stanovenú hranicu, zohľadní sa táto
skutočnosť v rámci hodnotenia podľa jednotlivých kritérií.

Práca sa hodnotí podľa 4 kritérií (obsah textu, členenie a stavba textu,
gramatika – morfológia, syntax, pravopis a slovná zásoba), pričom za každé môže
žiak získať 5 bodov, teda celkom 20 bodov.

Hodnotí sa iba práca napísaná na hárku PF IČ. Opakovaná chyba sa penalizuje iba
raz. Váha ortografických chýb je nižšia.

ÚF IČ MS

Táto časť MS je zameraná na rozhovor a samostatný ústny prejav žiaka.
Pozostáva z týchto častí:

1. vizuálny podnet – opis obrázka, fotografie, schémy a pod., reakcia na
obrázky,

2. tematický okruh – vyjadrenie sa k daným bodom témy,

3. situačná úloha – formulovanie stanoviska, argumentácia (napr. dialóg,
riešenie situácie).

Žiak odpovedá  20 minút.