Kabinet nemeckého jazyka

image_pdfimage_print

Kabinet nemeckého jazyka

Na vyučovaní  nemeckého jazyka sa zdôrazňuje komunikatívna stránka jazykového prejavu. Žiaci sa na základe stále sa rozširujúcej slovnej zásoby učia reagovať na podnety učiteľa, spolužiaka, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách.
    Zároveň ide o zvládnutie čítania s porozumením, o porozumenie počutých textov a o aplikáciu gramatickej zložky do ústneho a písomného prejavu.
    Nemecký jazyk sa učí v osemročnom štúdiu (zamerané na cudzie jazyky) 8 rokov (príma – oktáva) alebo 6 rokov (tercia – oktáva).
    V prvých ročníkoch sa žiaci učia z učebníc Ping Pong, Deutschmobil I. – III., neskôr pokračujú  učebnicami Schau mal!  I. – IV.
    V školskom roku 2008/2009 sa začalo vyučovať podľa nového Školského vzdelávacieho programu, ktorý stanovil, že v príme a 1. ročníku sa nemecký jazyk učí ako druhý cudzí jazyk, teda len 2 hodiny týždenne.