1

Obsah

Obsah

Osemročné štúdium – prirodzené čísla, uhol, desatinné a celé čísla, deliteľnosť, racionálne čísla, percentá, rovinné obrazce, pomer, priama a nepriama úmernosť, zhodné zobrazenia, mocniny a odmocniny, Pytagorova veta, výraz a jeho úpravy, goniometrické funkcie, lineárne rovnice a sústavy, objemy a povrchy telies, kombinatorika, konštrukčné úlohy, teória čísel, základy výrokovej logiky a teórie množín, lineárne, kvadratické goniometrické, exponenciálne, logaritmické funkcie, rovnice a nerovnice, planimetria a stereometria, kombinatorika, postupnosti, analytická geometria, pravdepodobnosť a štatistika, úvod do infinitezimálneho počtu. Štvorročné štúdium – teória čísel, výroková logika, množiny, funkcie, planimetria, stereometria, kombinatorika, postupnosti, analytická geometria, pravdepodobnosť a štatistika, infinitezimálny počet. Seminár z matematiky: Poslaním predmetu je poskytnúť žiakom také vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia úspešne zvládnuť maturitnú skúšku a pokračovať v štúdiu matematiky. Zaoberá sa systematizáciou matematických poznatkov s cieľom spoznávať a využívať vzťahy medzi jednotlivými časťami gymnaziálneho učiva matematiky. Rozširuje základné učivo, napr. o tematický celok komplexné čísla.

Rozširujúca matematika:
Tento predmet ponúkame v rámci voliteľných predmetov pre žiakov 4. ročníka, ktorí majú dvojhodinovú dotáciu matematiky týždenne. Cieľom predmetu je uviesť žiakov do problematiky tých tematických celkov, na ktorých sú položené základy štúdia matematiky na rôznych typoch vysokých škôl.

Obsahovou náplňou sú tematické celky : Sústavy rovníc (matice a determinanty), komplexné čísla, analytická geometria kvadratických útvarov, diferenciálny počet, integrálny počet, riešenie príkladov, ktoré poskytujú maturantom prípravu na prijímacie pohovory.