Geografia

image_pdfimage_print

Projekty a prezentácie     Súťaže    Vyučujúci

Geografia

Geografia je jedným z predmetov, ktoré sprevádzajú študentov osemročného aj štvorročného štúdia našej školy takmer počas celej doby štúdia. Vyučujúcim geografie je Mgr. Jana Kvetková. Okrem povinných hodín geografie, ktorá sa vyučuje v príme, sekunde, tercii, kvarte, kvinte, sexte, septime osemročného a v prvom, druhom a štvrtom ročníku štvorročného štúdia, ponúkame študentom septimy a oktávy, tiež tretieho a štvrtého ročníka voliteľný predmet seminár z geografie. Tento je zameraný na prípravu študentov na maturitnú skúšku z tohto predmetu a tiež im pomôže aj pri príprave na prijímacie pohovory na vysoké školy. Počas vyučovania geografických predmetov využívame rôzne vyučovacie metódy, vrátane exkurzií. V mimovyučovacom čase majú študenti možnosť navštevovať geografický krúžok zapájať sa do rôznych súťaží. Najčastejšie je to geografická olympiáda. V príme až kvarte sme v spoločných kategóriách so žiakmi základných škôl. V prvom až štvrtom ročníku má olympiáda iný charakter a je pomerne náročná, ale o to zaujímavejšia. Študenti sa venujú rôznym problematikám a podmienkou pre postup do krajského kola je odovzdanie hodnotnej, takmer vedeckej záverečnej práce. V minulých rokoch sa podarilo našim študentom uspieť a dostať sa až do celoslovenského kola.