Maturita

image_pdfimage_print

Maturita      Obsah učiva      Týždenná dotácia fyziky      Vyučujúci fyziky        Projekty z fyziky

Maturita

Maturitné zadania sú zostavované z tematickych celkov: mechanika, molekulová fyzika a termodynamika, elektrický prúd, magnetické pole, striedavý prúd, kmitanie, vlnenie, základy fyziky mikrosveta

Charakteristika maturitných zadaní
Úloha č. 1 – Žiak teoreticky opíše fyzikálny jav, pojem, vzťah a rieši jednoduchú úlohu súvisiacu s témou (prevláda forma
monológu).
Úloha č. 2 – Žiak rieši štruktúrovanú úlohu, v ktorej musí aplikovať teoretické poznatky z určitých tematických celkov (prevláda
forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).
Úloha č. 3 – Žiak obhajuje svoju experimentálnu prácu súvisiacu s témami zadania, pričom využíva svoj zošit laboratórnych
cvičení (uplatňuje sa aj forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Časový rozsah jednotlivých úloh prezentovaných žiakom:
na úlohu č. 1 asi 6 minút
na úlohu č. 2 asi 8 minút
na úlohu č. 3 asi 6 minút.