Kabinet ETV

image_pdfimage_print

ETICKÁ VÝCHOVA

1. Charakteristika predmetu

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a zvnútornenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných  vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.

Etická výchova sa  prvom rade  zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny  rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných a pod.) ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia.

Predpokladom účinnosti etickej výchovy je splnenie určitých podmienok, najmä:

 • bezpodmienečné prijatie každého študenta, vytváranie priateľských vzťahov v skupine, pozitívne očakávania (atribúcia), induktívna disciplína,
 • zdôrazňovanie prosociálnych hodnôt, ako sú spolupráca a pomoc,
 • kontakty učiteľa so študentmi aj mimo hodín etickej výchovy; preto etickú výchovu má učiť učiteľ, ktorý v triede učí aj iné predmety.

Predmet etická výchova sa vyučuje v triedach príma, sekunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta osemročného štúdia a 1.a 2.ročníku štvorročného štúdia s dotáciou jedna hodina táždenne.

 1. Cieľ predmetu

Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na stredných školách je

 • umožniť žiakom na primeranej úrovni pomenovať a vysvetliť základné etické postoje a spôsobilosti
 • ďalej rozvíjať a zdokonaľovať u žiakov základné etické postoje a spôsobilosti, osvojené na základnej škole, ako sú sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba a druhých, komunikačné zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov atď.,
 • umožniť žiakom na primeranej úrovni vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť medzi hodnotami a normami
 • vysvetliť žiakom princípy náboženskej i nenáboženskej etiky, ukázať im cestu k pochopeniu  a tolerovaniu správania a názorov spoluobčanov a spolužiakov
 • vysvetliť žiakom dôležité hodnoty a etické normy, súvisiace so životom a zdravím, rodinným životom, rodičovstvom a sexualitou, ekonomickým životom a prácou v povolaní, posilniť u žiakov rozvíjanie morálneho úsudku a zmyslu pre zodpovednosť
 • pomocou zážitkových metód, nácviku a prepojením osvojeného správania s každodenným životom umožniť žiakom osvojiť si základné postoje a spôsobilosti, súvisiace s uvedenými hodnotami a normami.
 1. Obsah etickej výchovy

 

Obsah je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných osnov. Ide o desať základných a šesť aplikačných tém:

 1. otvorená komunikácia
 2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
 3. pozitívne hodnotenie iných
 4. tvorivosť a iniciatíva
 5. vyjadrovanie citov
 6. empatia
 7. asertivita
 8. reálne a zobrazené vzory
 9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
 10. komplexná prosociálnosť
 11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
 12. etika a ekonomické hodnoty
 13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
 14. rodina v ktorej žijem
 15. výchova k manželstvu a rodičovstvu
 16. ochrana prírody a životného prostredia