Etická výchova

image_pdfimage_print

  Vyučujúci ETV

 1. Charakteristika predmetu

 

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a zvnútornenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných  vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. 

Etická výchova sa  prvom rade  zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny  rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných a pod.) ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia. 

Predpokladom účinnosti etickej výchovy je splnenie určitých podmienok, najmä: 

 • bezpodmienečné prijatie každého študenta, vytváranie priateľských vzťahov v skupine, pozitívne očakávania (atribúcia), induktívna disciplína, 
 • zdôrazňovanie prosociálnych hodnôt, ako sú spolupráca a pomoc, 
 • kontakty učiteľa so študentmi aj mimo hodín etickej výchovy; preto etickú výchovu má učiť učiteľ, ktorý v triede učí aj iné predmety. 

 

Predmet etická výchova sa vyučuje v triedach kvarta, kvinta, sexta osemročného štúdia a 1.a 2.ročníku štvorročného štúdia s dotáciou jedna hodina týždenne. 

 

2. Cieľ predmetu 

 

Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na stredných školách je 

 • umožniť žiakom na primeranej úrovni pomenovať a vysvetliť základné etické postoje a spôsobilosti 
 • ďalej rozvíjať a zdokonaľovať u žiakov základné etické postoje a spôsobilosti, osvojené na základnej škole, ako sú sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba a druhých, komunikačné zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov atď., 
 • umožniť žiakom na primeranej úrovni vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť medzi hodnotami a normami 
 • vysvetliť žiakom princípy náboženskej i nenáboženskej etiky, ukázať im cestu k pochopeniu  a tolerovaniu správania a názorov spoluobčanov a spolužiakov 
 • vysvetliť žiakom dôležité hodnoty a etické normy, súvisiace so životom a zdravím, rodinným životom, rodičovstvom a sexualitou, ekonomickým životom a prácou v povolaní, posilniť u žiakov rozvíjanie morálneho úsudku a zmyslu pre zodpovednosť 
 • pomocou zážitkových metód, nácviku a prepojením osvojeného správania s každodenným životom umožniť žiakom osvojiť si základné postoje a spôsobilosti, súvisiace s uvedenými hodnotami a normami. 

3. Obsah etickej výchovy

Obsah je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných osnov. Ide o desať základných a šesť aplikačných tém: 

 1. otvorená komunikácia 
 1. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba 
 1. pozitívne hodnotenie iných 
 1. tvorivosť a iniciatíva 
 1. vyjadrovanie citov 
 1. empatia 
 1. asertivita 
 1. reálne a zobrazené vzory 
 1. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo 
 1. komplexná prosociálnosť 
 1. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania 
 1. etika a ekonomické hodnoty 
 1. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta 
 1. rodina v ktorej žijem 
 1. výchova k manželstvu a rodičovstvu 
 1. ochrana prírody a životného prostredia