Kabinet dejepisu

image_pdfimage_print

Kabinet dejepisu

UČITELIA:             

                      Mgr. Katarína HVIŠČOVÁ  / dejepis – anglický jazyk – ruský jazyk /

 

PREDMET

Dejepis sa vyučuje v 4-ročnom i 8-ročnom štúdiu. V 4-ročnom gymnáziu v 1.- 3. ročníku  s týždennou dotáciou 2 vyučovacie hodiny a v 8-ročnom gymnáziu v I.OG – III.OG sa vyučuje len 1 vyučovacia hodina týždenne. V IV.OG – VII.OG s týždennou dotáciou 2 vyučovacie hodiny. Obsah učiva v jednotlivých ročníkoch na základe učebných osnov:

 

1.ročník – V.OG

– Úvod do dejepisu

– Pravek

– Starovek s dôrazom na antické štáty / Grécko, Rím /

– Stredovek –  včasný, vrcholný, neskorý

– Slovensko v Habsburskej monarchii

 

2.ročník – VI.OG

– Kríza stredoveku – začiatky novoveku

– Novovek – Európa na prahu veľkých zmien

– Osvietenstvo a formovanie moderného slovenského národa

– Zrod klasického kapitalizmu

– Industrializácia a posuny svetovej rovnováhy, situácia pred 1.svetovou vojnou

– Slovensko po revolúcii 1848/1849 a v období dualizmu

 

3.ročník – VII.OG

– Prvá svetová vojna a vznik ČSR

– Medzivojnové obdobie / Európa, Postavenie Slovenska v ČSR /

– Druhá svetová vojna. SR v rokoch 1939 – 1944

– Povojnový obraz Európy a sveta. Slovensko v rokoch 1945 – 1989

– Cesta Slovenska k samostatnosti. Druhá SR a cesta do spoločnej Európy

 

 Žiaci, ktorí majú záujem maturovať z dejepisu, majú možnosť v 3. a 4.ročníku, v VII.OG a VIII.OG vybrať si z ponuky voliteľných predmetov i seminár z dejepisu. Seminár z dejepisu pomáha žiakom pri kvalitnej a zodpovednej príprave na maturitnú skúšku.

 

 

MATURITA:   Informácie z Maturitného poriadku

 

  • žiaci stredných škôl maturujú zo štyroch predmetov
  • dejepis patrí medzi voliteľné predmety
  • predmet dejepis nemá externú – písomnú časť, len internú – ústnu časť, ktorú skúša

    trojčlenná odborná komisia

  • žiak si losuje číslo zadania z pripravených 30 zadaní a rieši úlohy v troch rovinách
  • A – úlohy na vedomosti a porozumenie
  • B – úlohy na aplikáciu a analýzu
  • C – úlohy na syntézu, hodnotenie a porozumenie
  • odpoveď  žiaka trvá 20 minút, právo na prípravu žiaka tiež 20 minút)