Náplň učiva

image_pdfimage_print

Náplň učiva
Štvorročné štúdium:

Náplňou učiva v prvom ročníku štvorročného štúdia gymnázia je všeobecná chémia. Žiaci sa oboznamujú
so základnými pojmami používanými v chémii. Osvojujú si chemické názvoslovie, základné typy chemických výpočtov, princíp chemickej väzby, zákonitosti chemických reakcií.

V druhom ročníku je štúdium zamerané na vlastnosti vybraných p a d- prvkov a ich zlúčenín ( hliník, uhlík,
kremík, dusík, fosfor, kyslík síra, halogény a vzácne plyny, železo, meď striebro, zinok ). V tejto súvislosti si žiaci zároveň osvojujú aj chemické názvoslovie koordinačných zlúčenín. V druhom polroku vnikajú do tajov organickej chémie cez vlastnosti uhľovodíkov a derivátov uhľovodíkov – halogénderiváty, nitrozlúčeniny. amíny, alkoholy , karbonylové zlúčeniny, poznávajú vlastnosti karboxylových kyselín a ich derivátov.

Tretí ročník je venovaný chémii prírodných látok ako sú lipidy, heterocyklické zlúčeniny, sacharidy, bielkoviny, nukleové kyseliny, vitamíny, enzýmy a hormóny. Okrem toho získajú žiaci aj základný prehľad z chémie makromolekulových látok. Učivo chémie je zakončené tematickým celom Kvalita života a zdravie.

Osemročné štúdium:

   Cieľom vyučovania chémie v gymnáziu s osemročným štúdiom je poskytnúť žiakom teoretické a čiastočne aj praktické základy všeobecnej, anorganickej a organickej chémie spolu s vybranými časťami analytickej chémie, biochémie a chemickej technológie. Obsah učiva je koncipovaný s uplatnením prvkov čiastočne špirálovitého a čiastočne lineárneho osnovania.

    V prime získavajú žiaci prvý konkrétny kontakt s chémiou, oboznamujú sa s tým, čo je chémia, zisťujú, že
všetko okolo nich je s chémiou úzko prepojené. Látky, roztoky, voda a vzduch. Predmet chémia nie je v prime klasifikovaný.
 
   V sekunde sa žiaci sa oboznamujú s periodickou tabuľkou prvkov, s dejmi – horením, hasením požiaru,
chemickými reakciami, ich rýchlosťou a faktormi ktoré ju ovplyvňujú a termochémiou. Objavujú prvý krát chemické laborátórium a pomôcky, s ktorými budú neskôr pracovať. Chémia je od tohto ročníka klasifikovaná.

   Učivo tercie opakuje prebraté učivá prímy a sekundy, pričom opakované vedomosti sú dopĺňané o ďalšie dôležité informácie. Žiaci sa viac do hĺbky zaoberajú látkami a chémiou, zmesi a roztoky, prvý krát sa spomína atóm a rôzne ďalšie častice, ktoré s ním súvisia, PSP s dôrazom na prvky a ich značky, zoznámenie sa s chemickou väzbou a základnými chemickými reakciami, učivo tercie sa uzatvára tvorbou názvoslovia anorganických zlúčenín (halogenidy, oxidy, sulfidy, kyseliny, soli kyselín, hydroxidy).

    Učivo kvarty pokračuje v precvičovaní vzorcov anorganických zlúčenín a pridáva nové zložitejšie vzorce (hydráty solí , hydrogénsoli kyselín). Žiaci sa stretávajú s pojmami elektrónová konfigurácia a elektrónový obal, s rôznymi druhmi chemických väzieb v zlúčeninách, výpočtami hmotnosti atómov, látkovým množstvom, roztokmi a ich zložením a zákonitosťami pri chemických reakciách.

 V kvinte je štúdium zamerané na vlastnosti vybraných p a d- prvkov a ich zlúčenín ( hliník, uhlík, kremík, dusík, fosfor, kyslík síra, halogény a vzácne plyny, železo, meď striebro, zinok ). V tejto súvislosti si žiaci zároveň osvojujú aj chemické názvoslovie koordinačných zlúčenín. V druhom polroku vnikajú do tajov organickej chémie cez vlastnosti uhľovodíkov a derivátov uhľovodíkov – halogénderiváty, nitrozlúčeniny. amíny, alkoholy, karbonylové zlúčeniny a poznávajú aj vlastnosti karboxylových kyselín a ich derivátov.

Študenti sa v priebehu ročníka sexta stretávajú s rôznymi derivátmi uhľovodíkov, zisťujú ako sa vyrábajú a aké vlastnosti majú rôzne makromolekulové látky, s ktorými sa bežne stretávajú, nahliadajú aj do tajov chémie prírodných látok – cukrov, tukov, bielkovín, ktoré nadväzujú na procesy v biochémii, cykly prebiehajúce v živých organizmoch, katabolizmus a anabolizmus rôznych látok, učivá uzatvára chémia bežného života, s prípravou mydla, kozmetickou chémiou, liečivami a pod.