Maturitná skúška

image_pdfimage_print

Maturitná skúška

Chémia je v rámci novej koncepcie maturitnej skúšky zaradená medzi všeobecnovzdelávacie predmety. Cieľom
maturitnej skúšky je overiť, do akej miery si žiaci osvojili poznatky z jednotlivých oblastí chémie a schopnosť ich
využitia v praxi.
Pre internú maturitnú skúšku je vypracovaných 30 maturitných zadaní v súlade s Cieľovými požiadavkami na
vedomosti a zručností maturantov chémie, ktoré boli vydané Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave.
Každé zadanie má tri samostatné úlohy. Ziak má k dispozícii 20 minút na prípravu a20 minút na odpoveď.