Maturitná skúška

image_pdfimage_print

Maturitná skúška v anglickom jazyku

Svoje nadobudnuté vedomosti majú možnosť ukázať na maturitnej skúške úroveň B2. Nová maturitná skúška sa skladá z dvoch častí – písomnej a ústnej.
Písomná časť sa delí na externú (test) – pozostáva z posluchu s porozumením, čítania s porozumením a gramatiky a na internú (písanie eseje).
Ústnu časť tvorí 30 tematických okruhov, na ktoré sú žiaci pripravovaní počas hodín konverzácie v anglickom jazyku. Na maturitnej skúške musia za 20 min. zodpovedať maturitnú otázku, ktorá sa skladá z troch častí – opis obrázka, konkrétna maturitná téma a dialóg.
Každá časť maturitnej skúšky sa hodnotí osobitne. Aby bol žiak úspešný, musí získať z externej časti minimálne 33%, z internej časti minimálne 25%. Ak jednu z týchto častí nezvládne, musí na ústnej časti odpovedať najhoršie na známku 3 (dobrý), ak nedosiahne stanovený počet bodov ani z jednej z týchto častí, maturitnú skúšku musí opakovať budúci školský rok.