2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025

adminNovinky

Riaditeľka Gymnázia Martina Kukučína, Clementisova 1166, Revúca, v zmysle § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhlasuje

2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025

v študijnom odbore 7902 J – gymnázium – 4 ročný odbor

Termín konania 2. kola prijímacích skúšok: 18. jún 2024 (utorok)

Počet voľných miest: 11

Prihlášku na štúdium potvrdenú základnou školou je potrebné doručiť prostredníctvom Edupage, osobne, alebo poštou  do 12.6. 2024.

Kritériá na prijatie sú zverejnené na stránke školy v časti Prijímacie skúšky.

Výsledky budú zverejnené na výveske školy a webovej stránke školy 21.júna 2024.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 26. júna 2024 doručí osobne, prostredníctvom Edupage, alebo poštou na adresu strednej školy záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium.