Maturitná skúška – slovenský jazyk

image_pdfimage_print

Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry

 

Každý študent gymnázia povinne maturuje zo SJL.

Trvanie EXTERNEJ ČASTI  MS: 100 minút

Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

 

Ak žiak  získa v EČ MS menej ako 33%, môže mať z ústnej formy IČ najhoršiu známku 3, ináč nezmaturoval.

 

Testy a kľúče nájdete: http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2017/vyucovacie_jazyky/RT_SJL_3011_2017.pdf

 

Trvanie PÍSOMNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI MS: 150 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu).

Slohové útvary na písomnú MS:

– rozprávanie,

– diskusný príspevok,

– slávnostný prejav,

– beletrizovaný životopis,

– umelecký opis,

– charakteristika osoby,

– výklad,

– úvaha.

 

Hodnotenie PF IČ

Výsledné hodnotenie sa vyjadruje v percentách. Táto percentuálna hodnota sa uvedie na maturitnom vysvedčení žiaka v stĺpci Interná časť – písomná forma.

Viac na stránke:

http://www.nucem.sk/sk/maturita

Tu nájdete kritériá hodnotenia jednotlivých slohových útvarov.

 

ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS         

 

Každé zadanie má dve úlohy a ukážky literárnych textov.

 

Zadanie č.1 je zamerané tak, aby žiak pri odpovedi prejavil svoju pripravenosť demonštrovať znalosť teoretického systému slovenského jazyka určenú základnými pedagogickými dokumentmi a  a svoju schopnosť uplatniť tieto vedomosti pri vysvetľovaní konkrétnych jazykových javov, ktoré sa vyskytli v texte ukážky (prevláda forma dialógu).

 

 

Zadanie č.2 je zamerané na reprodukciu vedomostí z literárnej histórie a teórie literatúry (prevláda forma monológu) a interpretáciu, analýzu a hodnotenie textov na základe argumentácie (dokazovanie vlastných tvrdení prvkami z textu; prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

 

 

Časový rozsah ÚČ MS:         20 minút – príprava;

20 minút – odpoveď pred trojčlennou maturitnou komisiou

 

Hodnotenie ÚČ MS

 

a/ Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú kvalitu a jazykovú správnosť odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatickú správnosť, štylistickú pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti.

b/ Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 – 5.

c/ Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1: 1.

 

 

Maturitná skúška, jej obsah, vychádza z cieľových požiadaviek, ktoré nájdete na:

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/cp_slovensky_jazyk_a_literatura_2013_2014.pdf