1

Študentská vedecká konferencia 2022

 

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE TU
Plenárna schôdza rodičovského združenia

Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční dňa 22.septembra 2022 o 16.00 hod. z dôvodu doplňujúcich volieb 3 zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej.
Návrh na kandidáta do volieb RŠ za rodičov, v ktorom je uvedené meno, priezvisko, a trieda, v ktorej má navrhnutý dieťa, treba predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej alebo ústnej podobe do 19. septembra 2022 na riaditeľstve školy alebo na mailovej adrese: gmk@gmk-ra.edu.sk.
160. VÝROČIE ZALOŽENIA PSG

Gymnázium Martina Kukučína – pokračovateľ odkazu Prvého slovenského gymnázia v Revúcej – v septembri oslavuje 160. výročie  jeho vzniku

 

POZVÁNKA PRE ABSOLVENTOV GYMNÁZIA MARTINA KUKUČÍNA V REVÚCEJ

Milý absolvent!
V septembri uplynie päť rokov od posledného veľkolepého stretnutia absolventov našej školy – Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej. Mnohí sa už tešia na svojich spolužiakov z triedy, či z iných ročníkov, aby si znova zaspomínali na spoločné zážitky .
Žiaľ, súčasná situácia nám neumožňuje usporiadať toto veľké tradičné posedenie v priestoroch GMK.
Aj napriek tomu si 160. výročie založenia Prvého slovenského gymnázia pripomenieme 17. septembra 2022 kde Vás všetkých pozývame. 
 
Predbežný program:
9.00 – 14.00 Prehliadka priestorov školy a výstav
15.00 Slávnostný sprievod ulicami mesta: GMK – MsKS
16.00 Slávnostná akadémia v priestoroch MsKS
 
Ak máte záujem odprezentovať sa prostredníctvom svojich prác, prosím, zašlite ich (kresby, fotografie, literárne práce, zaujímavé výrobky…) aj so sprievodným textom na adresu GMK.
 
Okrem toho Vás pozývame na sprievodné podujatia organizované mestom Revúca, ktoré získalo titul Mesto kultúry 2022. (Viac na stránkach mesta.)
 
 Tešíme sa na Vás.
                                                                                                                                      vedenie a zamestnanci GMK
 
 
 
SPOMIENKA NA STRETNUTIE ABSOLVENTOV  PRI PRÍLEŽITOSTI 155. VÝROČIA ZALOŽENIA PRVÉHO SLOVENSKÉHO GYMNÁZIA
 
SPOMIENKA NA STRETNUTIE ABSOLVENTOV  PRI PRÍLEŽITOSTI 150. VÝROČIA ZALOŽENIA PRVÉHO SLOVENSKÉHO GYMNÁZIA
 
FOTOGALÉRIA  STRETNUTIA ABSOLVENTOV  PRI PRÍLEŽITOSTI 145. VÝROČIA ZALOŽENIA PRVÉHO SLOVENSKÉHO GYMNÁZIA
 
FOTOGALÉRIA  STRETNUTIA  ABSOLVENTOV  PRI PRÍLEŽITOSTI 140. VÝROČIA ZALOŽENIA PRVÉHO SLOVENSKÉHO GYMNÁZIA
 

 

 OZNAM

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční dňa 22.septembra 2022 o 16.00 hod. z dôvodu doplňujúcich volieb 3 zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej.

Návrh na kandidáta do volieb RŠ za rodičov, v ktorom je uvedené meno, priezvisko, a trieda, v ktorej má navrhnutý dieťa, treba predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej alebo ústnej podobe do 19. septembra 2022 na riaditeľstve školy alebo na mailovej adrese: gmk@gmk-ra.edu.sk.
Školská jedáleň informuje:

Cenové relácie podľa jednotlivých kategórií stravníkov od septembra 2022 :

OBEDY :

Celý obed : 3,33€

študenti od 11. do 14-násť rokov : 1,55€ / potraviny 1,23€+ 0,32€ réžia VÚC 1,68€ 

študenti od 15. do 19-násť rokov : 1,65€ / potraviny 1,33€+ 0,32€ réžia VÚC 1,68€ 

zamestnanci GMK : 1,20€ /1,83€ =55% zamestnávateľ + 0,30€ SF 

iní stravníci : 3,33€

DESIATE len pre študentov : 0,73€

 

VÝDAJ OBEDOV :

od 11,30 do 12,00 hod. pre iných stravníkov mimo školskej jedálne

od 11,30 do 14.00 hod. pre zamestnancov GMK

od 12,00 do 14,15 hod pre študentov GMK

 

Zmena výdaja stravy pre študentov môže nastať len po dohovore s vedením školy.

Taktiež ďalšia možná zmena finančného pásma pre potraviny a nákladov bude zverejnená.

 

Lakyová Ľudmila

vedúca ŠJ
HARMONOGRAM ČINNOSTI od 5.9-9.9.2022

somné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Školská jedáleň ako súčasť GMK Revúca od nového školského roka 2022/23

Spôsob stravovania patrí v živote k tým rozhodujúcim faktorom určujúcim naše zdravie, imunitu,

                a teda to, čo môžeme urobiť pre našich študentov, je zabezpečiť im bezpečnú stravu v našej školskej jedálni.

                Bezpečná strava znamená výber kvalitnej potraviny, ktorá je monitorovaná od vstupu do našej prevádzky, cez skladovanie, spracovanie a výdaj ako pokrm pre našich stravníkov.

                Bezpečnú stravu zahrňuje aj pestrý jedálny lístok, ktorý sa zabezpečuje kombináciou potravín pre podporu výživy a energie v pokrmoch a nápojoch.

Študent na základe Zápisného lístka-prihlášky do ŠJ, vyplní potrebné údaje s podpisom zákonného zástupcu.

Platba za stravu bude započínaná spolu za september aj október, v októbri na november….

Cena za obed pre študenta  11.-14.násť roč.  1,55 €

                                                  15.-19.násť roč.  1,65 €

Podľa záujmu študentov ponúkame možnosť desiatej v cene 0,73 €

Jedálny lístok je vystavený na www.gmk-ra.sk

V záujme zdravej budúcnosti našich detí, dohliadnime milí rodičia na ich spôsob stravovania.

 

 
Športový deň detí

Každý rok 23.júna sa koná Medzinárodný Olympijsky deň, ktorý sme si aj my pripomenuli. Spojením športu s kultúrou a výchovou sa olympizmus snaží o utvorenie spôsobu života, založeného na radosti z vynaloženého úsilia, výchovnej hodnote dobrého príkladu a na rešpektovaní všeobecných základných etických princípov. Je vynikajúcim prostriedkom na povzbudenie všetkých ľudí, aby viedli zdravý a aktívny život. 🏀🏑🤍

Fotogaléria športového dňa detí
KOŽAZ Septima – 2022

Začiatok júna sme odštartovali v Tatrách. Spojili sme si KOŽAZ (Kurz ochrany života a zdravia) so školským výletom a strávili sme tam krásnych 5 dní. Veci sme si zložili na chatkách a vyrazili na našu prvú túru. Prešli sme z Tatranskej Lomnice cez Vodopády Studeného potoka, Reinerovu chatu až na Hrebienok. Druhý deň sme sa vyviezli na Skalnaté pleso lanovkou. Odtiaľ sme Tatranskou magistrálou prešli na Zamkovského chatu, kde sa naše cesty rozdelili. Jedna časť výpravy pokračovala až na Téryho chatu. Tretí deň ráno sme si zastrielali zo vzduchovky a neskôr sme si spravili prechádzku okolo Štrbského plesa a niektorí z nás pokračovali až na Vodopád Skok. Dokopy sme nachodili cez 50 kilometrov. Posledný večer v Tatrách sme strávili okolo ohňa a opekali. Po ceste naspäť sme sa ešte zastavili v Telgárte pri Chmarošskom viadukte. Odnášame si so sebou veľmi veľa zážitkov, na ktoré budeme s radosťou spomínať.

FOTOGALÉRIA
Úspešní maturanti

Absolventi nášho gymnázia sa po úspešnej maturitnej skúške zúčastnili prijímacích pohovorov na vysoké školy rôzneho zamerania – farmácia, medicína, ekonómia, právo, psychológia a iné.
Kvalitu štúdia na našom gymnáziu potvrdilo aj ich prijatie na tieto vysoké školy.
Za všetkých chceme spomenúť aspoň žiačku osemročného štúdia Natáliu Škvarlovú, ktorá sa v prijímacom konaní na Lekárskej fakulte v Košiciach, v študijnom odbore všeobecné lekárstvo umiestnila na 9. mieste a v študijnom odbore stomatológia na 1. mieste.
Všetkým prijatým absolventom nášho gymnázia blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu. ❤️