60r.EU

image_pdfimage_print

EU Bookshop má novú tvár

 

EU Bookshop sa presťahoval na novú platformu:  http://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications

 

 

Schengenský priestor voľného pohybu oslavuje 32 rokov

Včera, 14. júna 2017, si pripomíname 32. výročie vzniku schengenského priestoru voľného pohybu. Slovensko sa jeho súčasťou stalo v decembri roku 2007

Schengenský priestor znamená voľný pohyb osôb bez hraničných kontrol medzi štátmi, ktoré sú jeho súčasťou – 22 krajín EÚ a Švajčiarsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

„Veľkou výhodou nášho členstva v Schengenskom priestore je, že nás v Európe nerozdeľujú hranice, ale spájajú spoločné hodnoty. Práve pre nás, ktorých od západnej Európy dlhé roky oddeľoval ostnatý plot a ľudia zomierali pri pokuse o prekročenie hraníc, je odstránenie hraníc veľmi cenné a predstavuje symbol zjednotenia Európy. Slobodu pohybu a pobytu si Slováci veľmi vážia a túto slobodu aj často využívajú. Vďaka Schengenskej dohode už nemáme hraničné kontroly, cestujeme voľne aj bez pasu a vďaka našej spoločnej mene – euru si už vo väčšine krajín nemusíme ani meniť peniaze,” uvádza v tejto súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

 

Schengenskú dohodu podpísalo 14. júna 1985 päť z desiatich vtedajších členských štátov EÚ: Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Luxembursko a Holandsko. Začal sa tým proces odstraňovania vnútorných hraničných kontrol medzi členskými štátmi. Práve Schengen zaručuje neobmedzené cestovanie na území 26 štátov, ktoré sú domovom pre viac ako 400 miliónov ľudí. Dnes patria do schengenského priestoru všetky členské štáty Európskej únie okrem Veľkej Británie, Írska, Bulharska, Cypru, Rumunska a Chorvátska, pridruženými krajinami sú Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.

 

Vnútorné hranice sú odstránené a lepšie sa chránia vonkajšie hranice – 42 672 km námorných hraníc a 7 721 km pozemných hraníc. Štáty si na zaručenie bezpečnosti v rámci priestoru bez hraníc vymieňajú informácie na účely boja proti cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu. Zlepšila sa policajná spoluprácu najmä prostredníctvom cezhraničného prenasledovania, cezhraničného sledovania či založenia spoločných policajných centier a tímov.

 

V rámci Schengenského priestoru môžu voľne cestovať aj štátni príslušníci tretích krajín, ktorých kontrolujú iba pri prekračovaní vonkajšej hranice.

 

https://drive.google.com/file/d/0B11_KUdP9iOuZ3l6UWR4WmpfU1o1azhHSm1icEozV0JnaXN3/view?usp=sharing

 

 

 

Európska fotografická súťaž „Moja Európa, moje práva“

 

Radi by sme Vás informovali o tom, že sa začal 10. ročník našej každoročnej európskej súťaže fotografií.

Tohto roku nesie názov „Moja Európa, moje práva“ a je zameraná na veľmi citlivú a aktuálnu otázku, akou sú základné práva v Európskej únii a mimo nej.

Na webovej stránke súťaže  pescor.eu/myeumyrights

 

nájdete tlačovú správu vo všetkých jazykoch EÚ, ako aj súbor propagačných nástrojovs plagátom a bannermi vo vysokom rozlíšení, ktoré môžete zdieľať na sociálnych médiách.

Sekretariát skupiny SES VR

*********************************************************************************************************************************

Publikácia:  60 dobrých dôvodov prečo EÚ

60 DOBRÝCH DÔVODOV PREČO EÚ

JE TO VAŠA EURÓPA

60 ROKOV RÍMSKYCH ZMLÚV

Aktualizované vydanie vydalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

********************************************************************************************************************************

Work-life Balance – video k Európskemu pilieru sociálnych práv:

VIDEO: http://europa.eu/!GD49PR

Embed kód:

<iframe src=“http://ec.europa.eu/avservices/play.cfm?ref=I136352&videolang=EN&devurl=http://ec.europa.eu/avservices/video/player/config.cfm“ id=“videoplayerI136352″ width=“670″ height=“378″ frameborder=“0″ scrolling=“no“ webkitAllowFullScreen=“true“ mozallowfullscreen=“true“ allowFullScreen=“true“></iframe>

Pozrite tiež:   European Pillar of Social Rights

Zdroj:

 

MARTA ALBERTINI

**************************************************************************************************************

Dialóg s podpredsedom Európskej komisie Šefčovičom

 

V piatok 5. mája 2017 sa uskutoční v Košiciach diskusia o budúcnosti EÚ a inteligentných mestách s Marošom Šefčovičom, podpredsedom Európskej komisie pre energetickú úniu.

Dátum:   05/05/2017 – 10:00 – 11:30

Podujatie je určené pre širokú verejnosť, predovšetkým však pre študentov košických univerzít a účastníkov programu Erasmus+. Tešíme sa na vás 5. mája 2017 od 10:00 do 11:30 v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej univerzity Košiciach, Boženy Němcovej 7.

Ako sa môžu slovenské mestá stať inteligentnými? Aký recept majú európske inteligentné mestá? Ako môžu Košice využiť svoju polohu v blízkosti troch hraníc? Aké smart city potrebujú mladí ľudia? A aká je úloha obyvateľov inteligentných miest a regiónov? Odpovede na tieto otázky budeme hľadať spolu s našimi hosťami.

Diskutovať budú:

 • Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu;
 • Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu (SMER-SD / S&D);
 • Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu (EĽS / KDH).

Otázky v priebehu diskusie budete môcť posielať priamo zo svojich mobilných zariadení prostredníctvom www.slido.com.

Toto podujatie je súčasťou série podobných diskusií prebiehajúcich vo všetkých členských štátoch Európskej únie a má za cieľ poskytnúť priestor občanom vyjadriť svoje postoje tvárou v tvár najvyšším politickým predstaviteľom. Tieto diskusie sú z pohľadu Európskej komisie mimoriadne dôležité pre rozvoj otvoreného dialógu medzi širšou i odbornou verejnosťou a Európskou úniou o témach dotýkajúcich sa občanov.

Viac info:  https://ec.europa.eu/slovakia/events/cd_05052017_sk

 

***********************************************************************************************************************************

DG Communication – Nové publikácie apríl 2017

Čítajte na:   http://ec.europa.eu/newsroom/comm/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=175&lang=default

***********************************************************************************************************************************

Video – Práva občanov Európskej únie:

https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/your-eu-citizenship-rights

 

*************************************************************************************************************************************

 

Článok 50 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) – otázky a odpovede

 

Video:     https://youtu.be/aIFQ7y7fnoo?list=PLLu62aebfdNvl9xryNdIc4YEymrBJ71aH

https://www.youtube.com/watch?v=aIFQ7y7fnoo&list=PLLu62aebfdNvl9xryNdIc4YEymrBJ71aH&index=7

 

Čo je článok 50?

V článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) sa stanovuje postup, ktorý umožňuje členskému štátu vystúpiť z Európskej únie, ak si to tento členský štát želá. Táto možnosť bola prvýkrát zavedená Lisabonskou zmluvou v roku 2007.

Ako môže členský štát článok 50 aktivovať?

Členský štát, ktorý chce vystúpiť z EÚ, musí svoj úmysel oznámiť Európskej rade. Akú formu si na to zvolí, nie je nijako osobitne stanovené.

Čo sa stane, keď sa aktivuje článok 50?

Musí sa dojednať dohoda o vystúpení v súlade s článkom 218 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Krok č. 1

Predseda Európskej rady Donald Tusk zvolá mimoriadne zasadnutie Európskej rady. Toto zasadnutie sa uskutoční 29. apríla.

Európska rada konsenzom prijme súbor usmernení pre riadne vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. V týchto usmerneniach sa vymedzia všeobecné zásady, ktorými sa EÚ bude pri rokovaniach riadiť a ktoré budú vychádzať zo spoločného záujmu Európskej únie a jej členských štátov.

Krok č. 2

Po prijatí týchto usmernení Komisia Rade urýchlene predloží odporúčanie na začatie rokovaní. Tento dokument odsúhlasí kolégium komisárov do 4 dní po spomínanom zasadnutí Európskej rady.

Krok č. 3

Rada bude potom musieť schváliť súbor smerníc na rokovania, čím vyjadrí súhlas s ich začatím. Súbor smerníc musí byť schválený výraznou kvalifikovanou väčšinou (72 % z 27 členských štátov, t. j. 20 členských štátov predstavujúcich 65 % obyvateľstva EÚ-27).

Keď budú tieto smernice na rokovania schválené, vyjednávač Únie určený Radou bude poverený, aby začal rokovania s vystupujúcim členským štátom.

Ako dôjde k uzavretiu dohody o vystúpení?

Rokovania o riadnom vystúpení musia byť ukončené do dvoch rokov od aktivácie článku 50. V prípade, že sa v tejto lehote nedosiahne žiadna dohoda, zmluvy sa prestanú vzťahovať na vystupujúci členský štát.

V závere rokovaní predstaví vyjednávač Únie Rade a Európskemu parlamentu návrh dohody, ktorý bude zohľadňovať rámec budúceho vzťahu Spojeného kráľovstva a EÚ.

Súhlas s návrhom musí vyjadriť Európsky parlament, a to jednoduchou väčšinou hlasov, pričom tohto hlasovania sa zúčastnia aj poslanci EP zo Spojeného kráľovstva.

Dohodu uzavrie Rada na základe súhlasu výraznej kvalifikovanej väčšiny.

Dohodu musí ratifikovať aj Spojené kráľovstvo, a to v súlade s vlastným ústavným poriadkom.

Ako dlho teda budú prebiehať samotné rokovania?

Samotné rokovania potrvajú približne 18 mesiacov (od začiatku júna 2017 do októbra, resp. novembra 2018).

Kto bude rokovať v mene Európskej únie?

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád 27 členských štátov vyzvali Radu, aby vymenovala za vyjednávača Únie Európsku komisiu. Takisto privítali vymenovanie Michela Barniera za hlavného vyjednávača zo strany Komisie.

Európska komisia ako vyjednávač Únie a Michel Barnier ako hlavný vyjednávač Komisie budú systematicky podávať správy Európskej rade, Rade a jej prípravným orgánom.

Michel Barnier bude Európskemu parlamentu pravidelne podávať podrobné informácie o priebehu rokovaní.

Členské štáty budú do príprav rokovaní prirodzene úzko zapojené, budú vyjednávačovi Únie udeľovať pokyny a posudzovať dosahovaný pokrok. Na tento účel sa v Rade zriadi pracovná skupina, ktorá bude mať stáleho predsedu a ktorej úlohou bude zabezpečiť, aby sa rokovania viedli podľa usmernení Európskej rady a smerníc Rady na rokovanie.

Európska rada sa bude tejto otázke trvalo venovať a svoje usmernenia bude v priebehu rokovaní podľa potreby aktualizovať.

Ako budú rokovania prebiehať z praktického hľadiska? V akom jazyku sa povedú? Ako často sa budú strany stretávať?

Praktické otázky, ako sú napr. jazyk a štruktúra rokovaní, sa upravia spoločnou dohodou vyjednávačov EÚ a Spojeného kráľovstva.

Kde budú rokovania prebiehať?

Rokovania budú prebiehať v Bruseli.

Kedy prestane byť Spojené kráľovstvo členom Európskej únie?

Zmluvy EÚ sa prestanú na Spojené kráľovstvo uplatňovať dňom vstupu dohody o vystúpení do platnosti, alebo ak sa nedosiahne žiadna dohoda, dva roky po oznámení úmyslu vystúpiť z Únie. Rada môže rozhodnúť o predĺžení tejto lehoty.

Do momentu vystúpenia z Únie zostáva Spojené kráľovstvo členom EÚ, a to so všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi z jeho členstva, vrátane zásady lojálnej spolupráce, ktorá stanovuje, že Únia a členské štáty si vzájomne pomáhajú pri vykonávaní úloh, ktoré vyplývajú zo zmlúv.

Čo sa stane v prípade nedosiahnutia dohody?

V takom prípade prestanú zmluvy EÚ pre Spojené kráľovstvo platiť dva roky po oznámení o aktivácii článku 50.

Môže členský štát po svojom vystúpení z EÚ znovu vstúpiť do Únie?

Ktorákoľvek krajina, ktorá vystúpila z EÚ, sa môže znovu uchádzať o členstvo. Musela by ale opäť absolvovať proces pristúpenia.

Je možné článok 50 po jeho aktivácii opäť deaktivovať?

Aktivácia článku 50 je na rozhodnutí Spojeného kráľovstva. Keď už ale došlo k jeho aktivácii, nie je možné proces jednostranne zrušiť. Oznámenie podľa článku 50 je nezvratné. Článok 50 nestanovuje možnosť jednostranného stiahnutia oznámenia.

Čo tvorí obsah článku 50?

Článok 50 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ)

 1. Každý členský štát sa môže rozhodnúť vystúpiť z Únie v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami.
 2. Členský štát, ktorý sa rozhodne vystúpiť, oznámi svoj úmysel Európskej rade. V zmysle usmernení Európskej rady Únia dojedná a uzavrie s takým štátom dohodu, ktorá ustanoví spôsob jeho vystúpenia, pričom zohľadní rámec jeho budúcich vzťahov s Úniou. Táto dohoda sa dojedná v súlade s článkom 218 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Uzatvára ju v mene Únie Rada, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.
 3. Zmluvy sa prestanú vzťahovať na dotknutý členský štát odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po oznámení uvedenom v odseku 2, pokiaľ Európska rada jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty po dohode s dotknutým členským štátom.
 4. Na účely odsekov 2 a 3 sa člen Európskej rady alebo Rady, ktorý zastupuje vystupujúci členský štát, nezúčastňuje na rokovaniach alebo rozhodnutiach Rady alebo Európskej rady, ktoré sa ho týkajú. Kvalifikovaná väčšina je vymedzená v súlade s článkom 238 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 5. Ak štát, ktorý vystúpil z Únie, opätovne požiada o pristúpenie, takáto žiadosť podlieha postupu uvedenému v článku 49.

Zdroj:    http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-648_sk.htm

 

 

Program Erasmus oslavuje 30 rokov

Európska únia dnes (13. júna) oslavuje 30. výročie vzniku programu zahraničných výmen Erasmus, na ktorom sa doposiaľ zúčastnilo 9 miliónov ľudí, vrátane takmer 108-tisíc Slovákov. Tým program od svojho založenia v roku 1987 poskytol šancu študovať, absolvovať odbornú prípravu, venovať sa dobrovoľníckej činnosti alebo získať profesionálnu skúsenosť v zahraničí. V súčasnosti sa na programe zúčastňuje 33 európskych krajín (všetkých 28 členských štátov EÚ a Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko).

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker k tomu uviedol: „Každé euro investované do programu Erasmus+ je investíciou do budúcnosti mladých ľudí, ako aj do budúcnosti európskej myšlienky. Neviem si predstaviť nič, čo by si zaslúžilo naše investície viac, ako tieto vedúce osobnosti zajtrajška. Keďže dnes oslavujeme deväťmiliónteho účastníka programu, mali by sme urobiť všetko pre to, aby bol v budúcnosti program Erasmus+ deväťkrát ambicióznejší.“

Pri tejto príležitosti dnes Komisia zároveň vydáva novú mobilnú aplikáciu Erasmus+, ktorá je určená práve študentom, účastníkom odbornej prípravy a mládežníckych výmen a jej cieľom je zjednodušiť mladým ľuďom zapojenie do programu.

Mobilná aplikácia Erasmus+ účastníkom umožní:

 • ľahko sledovať priebeh rôznych administratívnych krokov pred pobytom v zahraničí, počas neho i po ňom. Vďaka aplikácii si budú môcť študenti elektronicky dohodnúť s vysielajúcimi, ako aj prijímajúcimi univerzitami plán štúdia a podpísať ho,
 • podeliť sa s ostatnými o obľúbené tipy k integrácii do miestnej komunity a hlasovať o nich, a
 • zlepšiť si jazykové zručnosti prostredníctvom priameho linku na platforme online jazykovej podpory programu Erasmus+ s ponukou online kurzov pod odborným vedením tútora s interaktívnymi konzultáciami v reálnom čase.

Prvá verzia aplikácie je už k dispozícii pre iOS a Android. Aplikácia sa čoskoro rozšíri o nové prvky a bude priebežne aktualizovaná a dostupná aj ďalším skupinám účastníkov programu Erasmus+, vďaka čomu bude nápomocná aj budúcej generácii účastníkov.

Podrobnosti sa dočítate v priloženej tlačovej správe.

Videá k Erasmu (v anglickom jazyku so slovenskými titulkami) nájdete tu a tu.

Zdroj:

Zuzana Harvanová

Press Assistant

 

 

Video – politické skupiny (frakcie) v Európskom parlamente

Pravičiari, ľavičiari, poslanci stredu, zelení… V Európskom parlamente sú zastúpené všetky politické smerovania. Ako? Prostredníctvom politických skupín. Zvolení poslanci, teda europoslanci sa zoskupujú podľa politických skupín. Nie podľa národnosti. V súčasnosti pôsobí v Parlamente osem politických skupín. Dve najväčšie sú Európska ľudová strana a skupina socialistov a demokratov. Niektoré politické skupiny reprezentujú jednu európsku politickú stranu. Iné sú skôr koalíciami rôznych európskych strán, národných strán alebo nezávislých poslancov EP. Každá parlamentná skupina musí mať minimálne 25 poslancov, títo musia pochádzať minimálne zo štvrtiny členských štátov EÚ. Každá politická skupina si volí svojho predsedu, podpredsedov aj sekretariát. V rokovacej sále sú poslanci EP usadení podľa príslušnosti k politickej skupine zľava doprava. Pred každým hlasovaním na pléne skupiny skúmajú správy vypracované v parlamentných výboroch a môžu tiež pripraviť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Európsky parlament Európska únia 2017 – Európsky parlament

https://www.europarltv.europa.eu/sk/programme/eu-affairs/between-party-lines-political-groups

 

**************************************************************************************************************************

 

Kto je kto  v Európskom parlamente – infografika

Nový predseda, podpredsedovia a kvestori Európskeho parlamentu

V utorok 17. januára si poslanci Európskeho parlamentu zvolili svojho nového predsedu, stala sa ním taliansky ľudovec Antonio Tajani. Deň na to sa hlasovalo o štrnástich nových podpredsedoch a piatich kvestoroch. Ich zoznam nájdete v našej infografike.

Predseda, podpredsedovia a kvestori spoločne tvoria takzvané predsedníctvo, ktoré dohliada na vnútornú organizáciu Parlamentu. Predseda dohliada na všetku činnosť Parlamentu a zastupuje ho v právnych veciach a vzťahoch s vonkajšími aktérmi. Svoje úlohy, ako napríklad predsedanie plenárnemu zasadnutiu, môže delegovať na podpredsedov. Kvestori majú na starosti administratívne a finančné záležitosti, ktoré sa priamo týkajú poslancov.

Volebné obdobia Parlamentu trvá päť rokov, no mandát predsedu podpredsedov a kvestorov dva a pol roka. Preto sa volia vždy na začiatku a v polovici volebného obdobia.

Viac:    http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/20170113STO58069/nov%C3%BD-predseda-podpredsedovia-a-kvestori-eur%C3%B3pskeho-parlamentu.-infografika

 

************************************************************************************************************************

 

VIDEO – Ako fungujú výbory Európskeho parlamentu

 

Pozrite na stránke parlamentnej TV:   https://www.europarltv.europa.eu/programme/eu-affairs/explaining-the-committee

 

*****************************************************************************************************************************

 

Komisia predstavuje Bielu knihu o budúcnosti Európy: možnosti pre jednotu EÚ-27

Brusel 1. marec 2017

Európska komisia predložila Bielu knihu o budúcnosti Európy – dokument, ktorý ohlásil predseda Juncker už vo svojej správe o stave Únie v septembri 2016 (príloha – eng.).

Biela kniha predstavuje príspevok Komisie k samitu v Ríme, ktorý sa bude konať 25. marca 2017. V čase, keď sa pripravujeme na oslavy 60. výročia EÚ, pred očami máme mier trvajúci sedem desaťročí a rozšírenú Úniu s 500 miliónmi občanov, ktorí žijú slobodne v jednom z najprosperujúcejších hospodárstiev na svete. EÚ však musí hľadieť aj vpred a zamyslieť sa nad tým, akú víziu svojej vlastnej budúcnosti vie ponúknuť v zostave dvadsiatich siedmich krajín. Biela kniha preto prichádza s popisom hlavných výziev a príležitostí pre Európu na nasledujúce desaťročie.

Predstavuje päť scenárov, ako by sa Únia mohla vyvíjať do roku 2025 v závislosti od toho, ako sa rozhodne reagovať.

Viac v TS:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_sk.htm

White paper on the future of Europe.pdf                                                                                           VIDEO NA YOUTUBE

 

**************************************************************************************************************************

 

Kvíz:  Život v EÚ – viete, aké práva máte v zahraničí?

Chcete študovať alebo založiť startup v inej krajine EÚ, ale neviete, aké máte práva? Viete, čo robiť, ak váš let mešká alebo ak ochoriete v zahraničí?

EÚ tento rok 25. marca oslavuje 60. výročie podpísania Rímskych zmlúv. Už od roku 1957 zaručuje pre európskych občanov stále viac práv vrátane práva na rovnaké zaobchádzanie, keď sa rozhodnú žiť, pracovať, študovať a podnikať v inej krajine EÚ.

Zúčastnite sa súťaže a otestujte si vedomosti o právach EÚ. Ak na týchto päť otázok odpoviete správne, budete môcť vyhrať dva vlakové lístky Interrail a cestovať po celej Európe.

Sledujete a prihláste sa na:    https://apps.facebook.com/my-contests/form/lifeintheeusk