1

Oznam o 2. kole prijímacích skúšok do prvého ročníka

V zmysle ustanovenia § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní  v pedagogickej rade riaditeľ Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

            Prihlášky na štúdium na strednej škole do 2. kola prijímacích skúšok je potrebné doručiť na Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej do 14. júna 2022.

Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 21.6.2022 o 8,00 hod. v Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej.

V Revúcej dňa 27. mája 2022                                       

                                                                                               Mgr. Rasťo Chalupka

                                                                                                      riaditeľ školy

Bližšie informácie: 

Prijímacie pohovory