1

Geografická olympiáda

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA kategória Z

školské kolo

sa uskutoční v piatok 18.2.2022 v čase od 14.00 do 15.00

Školské kolo GO Z tvorí jeden test: 30 otázok, čas trvania 35 min. Súťaží sa online na internete. Každý súťažiaci dostane zadanie osobne na mailovú adresu, ktorú uvedie v registračnom formulári. Úlohy sú na výber správnej odpovede z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna alebo na doplnenie krátkej odpovede. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy encyklopédie aj technické prostriedky vrátane internetu). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia výpomoc. Účasť v súťaži: jednotlivci, žiaci stredných škôl a 8-ročných gymnázií a môžu sa jej zúčastniť aj žiaci 5.-9. ročníka ZŠ.

Organizácia: školské kolo bude prebiehať 18. 2. 2022 v piatok od 14.00 do 15.00. Registrácia: vyplnením formulára: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDtEGOGBnsuqwnyoo2j9KjwKQucoXefU5mvRoBYPiB_nUTw/viewform

Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie postupujúcich.

Správne riešenia úloh budú oznámené už 18. 2. o 19.00 a výsledky súťažiacich v jednotlivých krajoch bude oznámené do 25. 2. 2022 (do 10.00) na stránke IUVENTy, na stranke https://www.zmaturuj.com/ FB Geografická olympiáda aj na stránke www.regionalnageografia.sk

Do krajského kola postupujú všetci súťažiaci, ktorí získajú 20 a viac bodov. Krajské kolo GO v kategóriách A, B, Z sa uskutoční 1. 4. 2022 online formou. Pokyny pre kategórie A, B, Z budú zverejnené do 15. 3. 2022.

Poznáme svet a Slovensko?

Výskum: Súčasne so školským kolom GO uskutoční Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov ako aj Expedičná sekcia Slovenskej geografickej spoločnosti výskum poznania sveta a Slovenska na základe dotazníka, ktorý bude zaslaný účastníkom súťaže (a ich pedagógom) a je nepovinnou súčasťou súťaže. Umožní však získať informácie o tom, ako poznajú naši študenti svet a Slovensko. Prosíme vás, pomôžte nám zrealizovať ho a vyplňte dotazník, ktorý vám emailom doručíme na budúci týždeň. Všetkých snáď budú zaujímať jeho výsledky a tie budú zverejnené.

Literatúra pre testy na Geografickú olympiádu

  1. Bizubová M. a kol.: Geografia pre 1. ročník gymnázií, SPN Bratislava, 2008

  2. Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií, VKÚ Bratislava, 2009

  3. Lauko, V. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií – Slovensko,

  4. Orbis Pictus Istropolitana, 2004 Allaby, M. a kol.: Ottova obrazová encyklopédia – Zem, Ottovo nakladatelství, 2010

  5. Tolmáči, L., Magula, A. a kol.: Školský geografický atlas Slovensko; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 2. vydanie, 2021, ISBN: 978-80-8067-324-6

  6. Tolmáči, L., Magula, A. a kol: Školský geografický atlas SVET; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 2021, ISBN: 978-80-8067-324-6

  7. Zubriczký, G.: Geografia štátov sveta, Mapa Slovakia, Bratislava, 2009

  8. Tolmáči, L., Magula, A.: Svet v dátach 2020, Mapa Slovakia plus, Bratislava, 2021

  9. Vaňková, Z.: Geografia 1, Pracovný zošit pre 1. ročník gymnázií, Mapa Slovakia plus, Bratislava 2018, ISBN