Vážený pedagogický zbor a milí študenti,

 

dovoľte mi, aby som Vás na začiatku školského roka privítal a pozdravil.

                Zvlášť by som chcel privítať žiakov 1. ročníka, ktorí sú tu noví medzi nami. Ďalej chcem privítať žiakov Prvého slovenského literárneho gymnázia, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na Gymnáziu Martina Kukučína. Pokračujú vo svojom Školskom vzdelávacom programe ako súčasť žiakov štvrtého ročníka.

                Koronavírus  zasiahol do našich životov plnou silou už v marci. Zo začiatku sme nevedeli ako reagovať a neskôr sme si začali zvykať na postupné uvoľňovanie opatrení a kontakt s inými ľuďmi. Cez prázdniny sa to celé zmenilo a začali sme sa správať, akoby tu vírus ani nebol. Vírus tu však medzi nami naďalej je a počet chorých na Covid 19 v posledných dňoch stúpa. Apelujem na našu zodpovednosť a zodpovednosť voči naším najbližším, ktorým nikto z nás nechce ublížiť. Vyzývam Vás na presné dodržiavanie zverejnených pravidiel a odporúčaní.

                Chcem Vás oboznámiť so zmenami, ktoré sa udiali.

  1. Na vlastnú žiadosť končí vo funkcii zástupkyne riaditeľa školy p. Milada Rusnáková. Dovoľte, aby som sa jej poďakoval za jej 16-ročnú obetavú prácu pre Gymnázium Martina Kukučína. Samozrejme pokračuje ďalej ako učiteľka a prajeme jej veľa síl a pevné zdravie do ďalšieho pôsobenia na škole. Novou zástupkyňou riaditeľa školy sa stala p. Ivana Ďurďáková, ktorej prajeme veľa elánu do neľahkej práce.
  2. Zmeny v pedagogickom zbore sa udiali v stave prijatých zamestnancov. Naše rady obohatili p. Ľubica Andaházyová, ktorá bude vyučovať predmety pôvodom z PSLG a p. Zuzana Zraková a p. Zuzana Ganajová, ktoré posilnia kolektív vyučujúcich Anglického jazyka.
  3. Počas prázdnin sme prijali aj zmeny v Školskom vzdelávacom programe. Najväčšie zmeny zažijú žiaci Sekundy. Pribudnú im predmety Finančná gramotnosť a Rétorika, ktoré budú vyučované inovatívnymi a hravými metódami. Zmení sa aj Výtvarná výchova, ktorá bude vyučovaná v anglickom jazyku.
                  Ďalšie zmeny nastali vo vyšších  ročníkoch. Upustili sme od vyučovania Ruského jazyka ako povinného predmetu a ďalej ho budeme ponúkať ako krúžok s vyššou hodinovou dotáciou. Namiesto týchto hodín posilníme vyučovanie Anglického jazyka, ktorý budú vyučovať dve  učiteľky súbežne. Veríme, že takto zatraktívnime tento dôležitý predmet.
                   Ako krúžok v tomto roku ponúkame prednostne pre žiakov Septimy „Študentskú firmu“, v ktorej sa žiaci naučia základom ekonómie a získajú zručnosti z činností, akými sú založenie firmy, jej riadenie a orientovanie sa na trhu, ako aj rozdeleniu reálneho zisku, ktorý v priebehu roka vyprodukujú.
                   Nemenej zaujímavým bude pre študentov aj krúžok Francúzskeho jazyka.

Na záver mi dovoľte zaželať Vám, naším študentom, veľa túžby po vedomostiach, veľa dní, keď sa Vám niečo podarí a budete na seba hrdí, ale aj veľa takých obyčajných pracovných dní, ktorými sa budete posúvať k svojmu stanovenému cieľu. Štvrtákom a Oktavánom prajem veľa odhodlania do úspešného ukončenia štúdia.

Nech sa nám všetkým darí v tomto školskom roku. 

 

                                                                                                                                           Mgr. Igor Baran

                                                                                                                                             riaditeľ školy