Ambasádorská škola Európskeho parlamentu


Naša škola bola v tomto školskom roku zaradená do projektu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu), ktorého sa zúčastnilo len 12 škôl z celej SR.
Vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu sa realizoval pod vedením senior ambasádorov (PhDr. Aleny Brdárskej a Mgr. Milady Rusnákovej) a v spolupráci so žiackym tímom junior ambasádorov zo sexty a septimy. Cieľom programu bolo šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí.
V rámci projektu boli naplánované akcie od novembra 2019 do 9.5.2020. Z pochopiteľných a známych dôvodov sme niektoré naplánované a pripravené akcie nestihli zrealizovať.
November 1989 – cesta do slobodnej Európy – beseda s Mgr. Patrikom Dubovským, riaditeľom sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa. Súčasťou besedy bolo premietanie dokumentárneho filmu a diskusiou o ceste Slovákov do slobodnej Európy.
Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia – Olympiáda nás núti rozmýšľať – školské kolo olympiády ľudských práv pre „malých a veľkých“. Víťazom školského kola sa stal Michal Hrbál, žiak IV. A triedy, ktorý sa v krajskej súťaži umiestnil na 3. mieste a postúpil do celoštátneho kola OĽP.
Slovensko v Európe – Európa v nás, alebo stretnutie s históriou – európske korene Slovákov a Slovenska – beseda a workshopy s odborníkmi z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. Našimi hosťami boli pán prof. PhDr. Dušan Škvarna PhD., doc. PhDr. Peter Mičko PhD. a doc. Mgr. Imrich Nagy PhD.
Bez pripojenia – Svetový deň bez mobilu – ponúkol žiakom výzvu odložiť modernú technológiu na jeden deň v škole bokom. Do aktivity sa zapojila väčšina žiakov, ktorí si chceli vyskúšať jeden vyučovací deň bez mobilu a vytvoriť si obraz o stave „ byť offline “.
Ľudia ľuďom – neslobodná Európa – pod vedením lektoriek OZ Post Bellum sa žiaci zúčastnili vzdelávacích workshopov. Bez poznania vlastnej histórie nemôžeme sa stať hrdými „európanmi“.
Je dosť úcty k predchodcom, je dosť lásky k nástupcom? – Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami – bola téma, ktorá už musela byť zrealizovaná prostredníctvom moderných technológií, žiaci mali napísať úvahu, alebo vytvoriť koláž na danú tému.
Beseda s europoslancom – v máji sme využili možnosť virtuálne diskutovať s pánom Michalom Wiezikom, poslancom Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku.
Európsky deň obetí zločinu, Európska únia v základných školách – pripravené prezentácie pre našich žiakov a žiakov ZŠ, Modelový Európsky parlament, Noc v knižnici – Noc európskej kultúry boli akcie naplánované, no nezrealizované.
Deň Európy – podujatie, ktoré malo vyjadrovať, že súčasťou Európy sú všetky generácie – deti, mladí ľudia a i seniori. Akcie sa mali zúčastniť deti MŠ, žiaci ZŠ, SŠ v našom meste, predstavitelia mesta, naši milí dôchodcovia a verejnosť. No zo známych dôvodov ostalo len pri prípravách.
Fotodokumentácia, videá a prezentácie sú na našej web stránke: www.gmk-ra.sk