1

Oznam o prijímaní študentov na štúdium v Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej

A

DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK A PRE PRIJÍMACIE KONANIE NA GMK

Prijímacie konanie do 1. roč. štvorročného štúdia:

 • Kritériá na prijímacie konanie zahrňujú známky zo 6.-9.- ročníka, výsledky z prijímacej skúšky z MAT a SJL (ak sa uskutočnia) a výsledky v olympiádach.
  Znenie kritérií nájdete tu.
 • Ďalej uvádzame niektoré termíny, ktoré vyplývajú z „Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu“ zo dňa 26.1.2021.
  Znenie rozhodnutia nájdete tu.
 • termín na doručenie prihlášky na ZŠ                               – do 8.4.2021
 • termín doručenia prihlášky zo ZŠ na SŠ                         – do 16.4.2021
 • termín na rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí             – do 20.5.2021
  Výsledky budú zverejnené na webovom sídle školy http://gmk-ra.sk/
 • termín na doručenie rozhodnutia – do 20.5.2021
 • termín na doručenie potvrdenia od zákonného zástupcu o nastúpení alebo nenastúpení na štúdium – do 25.5.2021
  potvrdenie môžete doručiť aj e-mailom

V prípade zmien Vás budeme informovať na našej stránke.

Z dôvodu dôkladnej prípravy prijímacích skúšok nám, prosím, napíšte neoficiálnu informáciu o záujme študovať na našej škole ešte pred podaním prihlášky.

Napíšte nám preto mail (gmk@gmk-ra.edu.sk), v ktorom vyjadríte predbežný záujem o štúdium u nás. Informáciu môžete vhodiť aj do schránky pri vchode školy.

 

Prijímacie konanie do 1. roč. osemročného štúdia:

Z dôvodu neschválenia otvorenia osemročného štúdia –  triedy Príma zo strany MŠVVaŠ Vás informujeme , že v šk. roku 2021/2022 sa trieda neotvorí a prijímacie konanie sa neuskutoční.

 

 

Mgr. Igor Baran

riaditeľ Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej