1

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

GYMNÁZIUM MARTINA KUKUČÍNA, Clementisova 1166, 050 01 REVÚCA
ako správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s oddielom IV. článok 8
Zásad hospodárenia s majetkom BBSK
na prenájom nebytových priestorov

Predmet prenájmu :
1. Nebytové priestory s príslušenstvom o stanovenej veľkosti podlahovej plochy 20 m2 , umiestnené na prízemí v budove Gymnázia Martina Kukučína na ulici Clementisovej 1166 v Revúcej, ktorá sa nachádza na parcele č. 200 v katastrálnom území mesta Revúca, zapísanej na LV č. 2480 .
Majetok je vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, správcom majetku je Gymnázium Martina Kukučína, Clementisova 1166, Revúca.

2. Prenajímateľ, správca majetku stanovuje minimálnu cenu pre prenájom nebytových priestorov v stanovenom predmete prenájmu nasledovne :
a/ miestnosť o výmere 20 m2 : 66 € / mesiac v tom :
– nájomné vo výške 56,00€/mesiac
– vedľajšie náklady (elektrická energia, kúrenie, vodné, stočné a iné) vo výške 10,00 € / mesiac

Podmienky súťaže:
1. Súťaž sa začína jej uverejnením dňa 31.3.2017, na vrátnici školy, na webovej stránke školy
www.gmk-ra.sk a v regionálnom denníku.
2. Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu účastníka a označenie „obchodná súťaž – neotvárať“.
3. V obálke účastník predloží:
a/ doklad preukazujúci totožnosť účastníka
b/ návrh na výšku nájomného v eurách / rok za prenajímanú miestnosť – školský bufet o stanovenej
podlahovej ploche
c/ uvedie účel využívania prenajatých nebytových priestorov
4. Nájomné a vedľajšie náklady sú splatné do 15. dňa v mesiaci za bežný mesiac, v prípade omeškania
s úhradou nájomného a vedľajších nákladov si prenajímateľ uplatňuje úroky z omeškania v zmysle
platnej legislatívy.
5. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu alebo výpožičky tretej osobe
a nemá prednostné právo na kúpu predmetu nájmu.
6. Základným kritériom pre hodnotenie predložených ponúk je ponúkaná cena nájomného v eurách / rok za prenajímanú miestnosť – školský bufet stanovenej podlahovej ploche.
7. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení zmluvy o nájme s ďalším najúspešnejším uchádzačom aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov uchádzač, ktorého ponuka bola najvýhodnejšia neuzavrie zmluvu o nájme.
8. Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné.
9. Obálka musí byť doručená do Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej cez podateľňu ( sekretariát RŠ ) tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr dňa 10.4.2017 do 12:00 hod.
10. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.
11. Vyhlasovateľ bude písomne informovať všetkých účastníkov súťaže o výsledku súťaže do 10 dní po skončení súťaže.
12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje:
– právo odmietnuť všetky predložené návrhy
– meniť uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť
– predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže
– právo uprednostniť pri rovnosti cenových ponúk za nájom návrh, ktorý je z hľadiska účelu
využitia nebytových priestorov pre vyhlasovateľa prijateľnejší
13. Účastníci súťaže môžu dodatočne dopĺňať, alebo meniť návrh zmluvy, a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov, len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.

Informácie: tel. č.: 058-4421481 – Mgr. Igor Baran, riaditeľ školy
0905390750 – Gabriela Hrivňáková, hospodárka
e-mail: gmk@gmk-ra.sk

V Revúcej, 27.3.2017

Mgr. Igor Baran v.r.
riaditeľ školy