Program Zelená škola

www.zelenaskola.sk                  Prezentácia                  Kolégium zelenej školy

 

 • V školskom roku 2016/2017 sa naša škola prvýkrát zapojila do programu Zelená škola. Viedla nás k tomu potreba ekologickejšieho správania sa doma, v škole, v prírode aj v meste. Koordinátorkou tohto programu v našej škole je p. p. Janka Kvetková, ktorá nás do programu Zelená škola zaregistrovala.

Našu snahu podporil morálne aj finančne Ing. Rudolf Klimek, absolvent GMK

v roku 1996.

 

Zelená škola je najväčší eko – program pre školy u nás aj vo svete.  S podporou Európskej komisie vznikol tento certifikačný program v roku 1994, odvtedy sa rozšíril do 47 krajín sveta. Na Slovensku existuje od roku 2004, v šk. roku 2015/2016 bolo do neho zapojených 282 škôl. Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.

„Zelená škola je pre ľudí a školy, ktorí dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať.“

Je to výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.

Cieľom programu je podpora škôl, kde priamo žiaci v spolupráci s učiteľmi a rodičmi riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Jedna z myšlienok Zelenej školy:

„Spoločne tvoríme sieť ľudí, ktorá inšpiruje k zmene. Zmene, ktorú je vidieť a cítiť. Pretože pokiaľ dokážeme zmeniť seba a školu, dokážeme zmeniť aj svet okolo seba.“

Škola zaregistrovaná do programu Zelená škola realizuje aktivity v rámci certifikačného obdobia. Certifikačné obdobie začína 1. 9. šk. roku, v ktorom škola začína realizovať metodiku 7 krokov a končí najneskôr 30. 6. v roku, v ktorom škola požiada o certifikát Zelená škola.

 • V Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej budeme pracovať v prvom certifikačnom období v školských rokoch 2016/2017 a 2017/2018.

Počas jedného certifikačného obdobia sa škola venuje jednej prioritnej téme (Zeleň a ochrana prírody, Odpad, Voda, Energia, Doprava a ovzdušie, Zelené obstarávanie a úradovanie). Všetky plánované aktivity tak budú počas svojej práce v programe smerovať práve k tejto téme.

 • My sme si vybrali tému Zeleň a ochrana prírody.

V danom certifikačnom období škola postupuje podľa metodiky 7 krokov:

 1. Kolégium Zelenej školy – akčná skupina a organizačný garant programu na škole;
 2. Environmentálny audit – analýza súčasného stavu školy vo vybranej téme, ktorá je podkladom pre systematické plánovanie (viď Environmentálny akčný plán);
 3. Environmentálny akčný plán (EAP) – dlhodobejšia vízia školy v environmentálnej oblasti, rozpracovaná na čiastkové ciele a konkrétne aktivity;
 4. Monitorovanie a priebežné hodnotenie plnenia akčného plánu – priebežné monitorovanie priebehu programu na škole a úspešnosti zavádzaných opatrení v rámci naplánovaného EAP;
 5. Pro-environmentálna výučba – zapracovanie environmentálnej výchovy do vyučovania.;
 6. Informovanie a spolupráca – presah environmentálnych aktivít do života školy a jej okolia;
 7. Eko-kódex – žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy.
 • V období september 2016 – február 2017 sme zrealizovali tieto kroky:
 1. Vytvorili sme Kolégium Zelenej školy
 2. Vypracovali sme Environmentálny audit
 3. Vypracovali sme Environmentálny akčný plán (EAP) v oblasti Zeleň a ochrana prírody

….začíname realizovať konkrétne aktivity a plniť tak čiastkové ciele, ktoré budeme monitorovať a priebežne hodnotiť plnenie akčného plánu (krok 4)

 

Po realizácii všetkých 7 krokov metodiky môže škola požiadať o certifikát Zelená škola a zúčastniť sa záverečného hodnotenia.

 

 • Podrobnejšie informácie o programe Zelená škola nájdete na zelenaskola.sk

 

 

Mgr. Janka Kvetková

koordinátor programu ZŠ