Pedagogický zbor

Pedagogický zbor

Meno a priezvisko Aprobácia Skratka Pozícia e-mail
Mgr. Igor Baran M-F-Inf Br barani@gmk-ra.sk
Mgr. Milada Rusnáková Tv-On-Etv Ru ZRŠ rusnakovam@gmk-ra.sk
 Mgr.  Ivana Ďurďáková  Nj  Du  U  durdakovai@gmk-ra.sk  
Mgr. Zuzana Baranová M-Ch Ba TU: kvarta baranovaz@gmk-ra.sk
RNDr. Milota Dendisová M-Dg De VP. dendisovam@gmk-ra.sk
Mgr. Ján Fatľa Tv Fa TU:Príma fatlaj@gmk-ra.sk
Mgr. Eva Gálová Sj-Nj TU:kvinta galovae@gmk-ra.sk
Mgr. Katarína Garlatyová Sj-Hv Gr TU:IV.A garlatyovak@gmk-ra.sk
Mgr. Anna Hricovínyová Sj-Hv-Nj Hr TU: tercia hricovinyovaa@gmk-ra.sk
Mgr. Katarína Hviščová D-Rj-Aj TU:sekunda hviscovak@gmk-ra.sk
Mgr. Rasťo Chalupka Tv-Inf Cha TU:sexta chalupkar@gmk-ra.sk
PaedDr. Jana Kánová Sj-On-Etv TU:septima kanovaj@gmk-ra.sk
Mgr. Janka Kvetková M-G Kj TU: II.A kvetkovaj@gmk-ra.sk
RNDr. Tatiana Pavlíková Bi-Ch Pl TU:III.A pavlikovat@gmk-ra.sk
Mgr. Rut Pelikánová Sj-Nj-Aj TU: I.A pelikanovar@gmk-ra.sk
Mgr. Erika Szivak F-Ch  Sz  U  szivake@gmk-ra.sk  
         
Externí pracovníci          
           
Ing. Mgr. Danica Hudecová  NAV        
Mgr. Peter Kontúr  NAV        
           
           
Vysvetlivky:          
RŠ – riaditeľ školy          
ZRŠ – zástupca/zástupkyňa riaditeľa školy          
VP – výchovný poradca          
U – učiteľ/učiteľka          
TU – triedny učiteľ/triedna učiteľka