Pedagogický zbor

Pedagogický zbor

Meno a priezvisko Aprobácia Skratka Pozícia e-mail
Mgr. Igor Baran M-F-Inf Br barani@gmk-ra.sk
 Mgr.  Ivana Ďurďáková Nj Du ZRŠ durdakovai@gmk-ra.sk
Mgr. Milada Rusnáková  Tv-On-Etv  Ru  U  rusnakovam@gmk-ra.sk  
Mgr. Zuzana Baranová M-Ch Ba TU: kvinta baranovaz@gmk-ra.sk
RNDr. Milota Dendisová M-Dg De VP. dendisovam@gmk-ra.sk
Mgr. Ján Fatľa Tv Fa TU:sekunda fatlaj@gmk-ra.sk
Mgr. Eva Gálová Sj-Nj TU:sexta galovae@gmk-ra.sk
Mgr. Katarína Garlatyová Sj-Hv Gr TU:I.A garlatyovak@gmk-ra.sk
Mgr. Anna Hricovínyová Sj-Hv-Nj Hr TU: kvarta hricovinyovaa@gmk-ra.sk
Mgr. Katarína Hviščová D-Rj-Aj TU:sekunda hviscovak@gmk-ra.sk
Mgr. Rasťo Chalupka Tv-Inf Cha TU:septima chalupkar@gmk-ra.sk
PaedDr. Jana Kánová Sj-On-Etv TU:oktava kanovaj@gmk-ra.sk
Mgr. Janka Kvetková M-G Kj TU: III.A kvetkovaj@gmk-ra.sk
RNDr. Tatiana Pavlíková Bi-Ch Pl TU:IV.A pavlikovat@gmk-ra.sk
Mgr. Rut Pelikánová Sj-Nj-Aj TU: II.A pelikanovar@gmk-ra.sk
Mgr. Erika Szivak F-Ch  Sz  U  szivake@gmk-ra.sk  
PhDr. Ľubica Andaházyová  An  U  andahazyoval@gmk-ra.sk
Mgr. Zuzana Ganajová    Gn  U  ganajovaz@gmk-ra.sk  
 Mgr. Zuzana Zraková    Zr  U  zrakovaz@gmk-ra.sk  
Mgr. Dávid Daubner    Da  U  daubnerd@gmk-ra.sk  
         
         
Externí pracovníci          
         
Ing. Magdaléna Martinková  NAV    U    
Ing. Kamila Sopko-Zimová      U    
         
Vysvetlivky:          
RŠ – riaditeľ školy          
ZRŠ – zástupca/zástupkyňa riaditeľa školy          
VP – výchovný poradca          
U – učiteľ/učiteľka          
TU – triedny učiteľ/triedna učiteľka