Spestrenie výučby anglického jazyka

Vo vyšších ročníkoch 8-ročného a 4-ročného štúdia gymnázia sme posilnili výuku anglického jazyka navýšením hodinovej dotácie na 5 hodín týždenne.

Novinkou je, že hodiny sú rozdelené medzi dve vyučujúce. Tri hodiny prebiehajú tradičnou výučbou a dve hodiny sú venované rozvoju komunikačných, jazykových a sociálnych zručností inovatívnymi metódami.

 

Aj v takejto príjemnej a pohodovej atmosfére sa môžu potom študenti rozvíjať na hodinách anglického jazyka.