Projekt „kreatívNEJazyk“- nová učebňa cudzích jazykov na našom gymnáziu

Keďže máme snahu neustále zlepšovať proces vzdelávania na škole, zapojili sme sa v minulom školskom roku do grantového programu s názvom „Výnimočné školy“ prostredníctvom Nadácie ZSE.

Bol nám schválený projekt „kreatívNEJazyk“ v sume 2700 eur, ktorého cieľom  je motivovať žiakov k učeniu sa cudzieho jazyka prostredníctvom aktivizujúcich metód. Za týmto účelom bola zriadená v škole kreatívna učebňa, ktorá  sa vymyká rutine. Súčasťou učebne sú  lichobežníkové stoly, ktoré je možné vďaka ich geometrickému tvaru variabilne spájať a usporiadať tak podľa potreby. Vznikne tak priestor na prácu v skupinách, ale aj na rôzne pohybové aktivity a prácu v kruhu.

Nedostatok zmeny prostredia unavuje. Okrem potreby zmeny miesta existuje i potreba zmeny telesného postoja a pohybu. Pokiaľ nie sú tieto potreby uspokojované, človek cíti únavu, klesá jeho pozornosť i výkonnosť, a preto využívame na sedenie v kreatívnej učebni namiesto stoličiek fitlopty. Ponúkajú totiž možnosť neustáleho mierneho pohupovania a najmä u nepokojných žiakov, alebo u žiakov so sklonom k vyrušovaniu pôsobí fitlopta ako hromozvod nadbytočnej energie.  Atmosféra v triede, kde sedí na fitlopte žiak i učiteľ je pozitívna aj z hľadiska vzájomnej komunikácie.

Vyučovanie v novej učebni realizujeme od septembra školského roka 2020/2021.