OZNAM  PRE  ŽIAKOV  A  ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCOV

Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6.4.2020 a 20.4.2020, pedagogická rada rozhodla dňa 20.4.2020 hlasovaním elektronicky (per rollam) nasledovne:

  1. vyučovacie predmety prírodovedného a spoločenskovedného charakteru (vrátane seminárov) budú klasifikované známkou,
  2. predmet telesná a športová výchova nebude klasifikovaný známkou vzhľadom na to, že podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožnili naplniť ciele predmetu kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou. Na vysvedčení sa uvedie absolvoval/absolvovala,
  3. predmety etická/náboženská výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova budú hodnotené ako doposiaľ slovne – absolvoval/absolvovala.

 

Postup do vyššieho ročníka:

  1. v čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3,
  2. v čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada,
  3. v čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020,
  4. podľa bodu 2 môže žiak opakovať ročník, ak so subjektívnych príčin nespolupracoval s vyučujúcimi, t.z. neplnil požiadavky vyučovania na diaľku.

 

Revúca  20.4.2020                                                                                        Mgr. Igor Baran

                                                                                                                         riaditeľ školy