Vážení rodičia a priaznivci našej školy

dovoľujeme si Vás osloviť vo veci možnosti darovať škole 2% z Vašej už zaplatenej dane v roku 2019.
Naša škola patrí medzi najstaršie v regióne a je pokračovateľom Prvého slovenského gymnázia.
V minulých roku sme zrekonštruovali palubovku v telocvični a uskutočnila sa aj rekonštrukcia
vzduchotechniky bazéna a čiastočná výmena podlahovej krytiny v triedach a na chodbách. V tomto roku
plánujeme obnovu interiér školy.
Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% z dane pre našu školu. Získané finančné
prostriedky, ktorými nás podporíte v tomto roku, chceme použiť na materiálne zabezpečenie vnútorných
priestorov, obnovu areálu školy a v neposlednom rade na materiálne zabezpečenie vzdelávacieho
procesu žiakov. Veríme, že Vás naša prosba osloví a venujete našej škole, Gymnáziu Martina Kukučína
v Revúcej, 2% zo svojej už zaplatenej dane.
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane môžete priniesť do školy spolu s potvrdením
o zaplatení dane a škola ho ďalej odošle na daňový úrad. Vyhlásenie môžete osobne odniesť aj priamo
na daňový úrad.
Termín pre doručenie na daňový úrad je pre daňovníkov podávajúcich daňové priznanie do
31. marca 2020 a pre daňovníkov, za ktorých vykonáva ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ
(zamestnaní rodičia), Vám mzdová účtovníčka vystaví potvrdenie, ktoré je potrebné priložiť
k vyhláseniu do 30. apríla 2020.
Naše údaje potrebné pre vyplnenie vyhlásenia pre poukázanie 2% z dane:
Meno: SRRZ – Rodičovské združenie pri Gymnáziu Martina Kukučína
Sídlo: Revúca, 050 01, Clementisova 1166
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 17319617/1256
Ďakujeme
Mgr. Igor Baran
riaditeľ školy