Informácie o prijímacom konaní na stredné školy pre školský rok 2018/2019

Informácie o prijímacom konaní na stredné školy

pre školský rok 2018/2019

 

Prijímanie žiaka na strednú školu:

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

 

Upozornenie:

Do osemročného vzdelávacieho programu študijného odboru na gymnáziu možno prijať uchádzača len do prvého ročníka po absolvovaní piateho ročníka základnej školy. Ustanovenia zákona o prijímaní žiakov do vyšších ročníkov stredných škôl sa na osemročné vzdelávacie programy gymnázií nevzťahujú.

Uchádzač o štúdium v 8-ročnom vzdelávacom programe v gymnáziu podáva prihlášku na

štúdium riaditeľovi základnej školy v rovnakom termíne ako uchádzač o 4-ročný vzdelávací

program (20. február, 10. apríl).

 

Prijímanie na štúdium v ostatných odboroch vzdelávania

 

do 31. marca 2018

– riaditeľ strednej školy zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok

 

do 10. apríla 2018

– zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej

školy, ktorú žiak navštevuje

 

do 20. apríla 2018

– riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

– uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium priamo na

strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie)

 

  1. mája 2018 (pondelok) – 1. termín prvého kola prijímacích skúšok

z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v utorok 15. mája 2018

 

  1. mája 2017 (štvrtok) – 2. termín prvého kola prijímacích skúšok

z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v piatok 18. mája 2018

 

do 6. júna 2017 – riaditeľ strednej školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole

vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest

 

  1. júna 2018 (utorok) – druhé kolo prijímacích skúšok

z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v stredu 20. júna 2018

 

Upozornenie:

Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.

 

Rozhodovanie o prijatí

O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov

prijímacieho konania.

Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania.

Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola.

 

Základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný.

Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný

aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tejto strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho príslušnej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.